ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านช้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 (บัญชีแนบท้าย)
 

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำในต่างประเทศ พ.ศ.2553

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549

ระบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการควบคุมสัญญาเช่าซื้อและสัญญากู้ยืมเงินเพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่เพื่อสิทธิ
ในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2545

ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการกรณีเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม
(ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 442 ลว.10 พ.ย. 2553)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2551
(ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 106 ลว.23 ก.ย. 2551)

การกำหนดสถานบันการเงินเพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน
(ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 99 ลว.24 มิ.ย. 2548)

สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 112 ลว.17 มี.ค. 2548)

คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข.12/2553 เรื่องมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดี

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข.178/2551 เรื่องมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดี


 

 
Copyright © 2016
ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี
โทร. 0-2241-6954 ภายใน 2475