ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2541

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2534

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2529

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2528

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550

ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ 
(ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 21 ลว. 22 มี.ค. 2554)

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ กรณีเกิดผลกระทบจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิด ที่ประเทศไอซ์แลนด์ (ที่ กค 0406.4/ว 147 ลว.12 เม.ย. 2553)

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย
(ที่ กค 0406.4/ว 138 ลว.12 เม.ย. 2553)

การเทียบตำแหน่ง (ที่ กค 0406.6/ว 104 ลว. 22 ก.ย. 2551)

หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ
(ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5 ลว. 31 ม.ค. 2554) 

ประเภทหลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัดเงินชดเชยและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
(ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 42 ลว.26 ก.ค. 2550)

การเบิกจ่ายเงินค่าผ่านทางด่วนพิเศษ (ที่ กค 0409.6/ว 24 ลว 20 ก.พ 2547)

วิธีปฏิบัติกรณีกากตั๋วโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการสูญหาย ( ที่ กค 0505.4/ว 90  ลว. 24 ก.ย. 2545)

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี เบิกจ่าย ในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค

อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ์

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.2535 (วันที่ 30 มี.ค. 2535)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524 (วันที่ 11 พ.ย 2524)

 

คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข.240/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดี (วันที่ 16 ก.พ. 2561)

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข.196/2556 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมราชการ (วันที่ 19 มิ.ย. 2556)


 

 
Copyright © 2016
ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี
โทร. 0-2241-6954 ภายใน 2475