สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553

ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดจากสัญญาประกันภัยกรณีใช้หลักฐานการรับเงิน
(ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว380 ลว. 30 ก.ย. 2553)

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553
(ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว379 ลว. 30 ก.ย. 2553)

หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
(ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว377  ลว. 30 ก.ย. 2553)

หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
(ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว376 ลว. 30 ก.ย. 2553)

หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ในต่างประเทศ หรือ เดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศชั่วคราว (ด่วนที่สุดที่ กค 0422.2/ว373  30 ก.ย. 2553)

หลักเกณฑ์การนำเงินค่ารักษาพยาบาลส่งคืนคลัง (ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 209  ลว. 30 ก.ย. 2553)

ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียม
(ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 236 ลว.7 ก.ค. 2551)

อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม)
(ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/414 ลว. 26 พ.ย.2550)

ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม)
(ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 370  ลว. 26 ต.ค. 2550)

อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม)
(ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 309  ลว. 17 ก.ย. 2550)

ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม)
(ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 165 ลว. 11 พ.ค. 2550)

อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
(ด่วนที่สุดที่ กค 0417/ว 177  ลว. 24 พ.ย. 2549)

ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
(ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 77 15 ก.พ. 2548)
 

การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) (เพิ่มเติม)(ว.188)

คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชนกรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน


 

 
Copyright © 2016
ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี
โทร. 0-2241-6954 ภายใน 2475