หมวดกฎหมาย/ระเบียบ

 

ปฏิทินกิจกรรม

 
   
       โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวณต้นทุนผลผลผลิตกรมชลประทาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2560
ณ อาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน
กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี
 
อนุมัติโครงการ/รายละเอียดโครงการ
 
สมัครออนไลน์ 4 - 11 ธันวาคม 2560
 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 
 
แบบประเมินโครงการฝึกอบรม
 

 

สแกน QR CODE

 

  ******************************************************************************
 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชี
ระหว่างวันที่ 27 -29 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

 
อนุมัติโครงการ/รายละเอียดโครงการ
 
สมัครออนไลน์ 14-19 พ.ย. 60
 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 
แบบประเมินโครงการฝึกอบรม
 

 

สแกน QR CODE

 

เฉลยแบบทดสอบฝึกอบรม
ข้อ 1. โจทย์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ข้อ 2. โจทย์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและเดินทางไปฝึกอบรม
ข้อ 3. โจทย์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรม
ข้อ 4. โจทย์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ

 

 

ผู้อำนวยการส่วน

 
  นางสาวศิริวรรณ ศรีประศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ / หนังสือเวียน
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1877/2560 (30 พฤศจิกายน 2560)
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน สำนัก กอง กลุ่ม ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่ากอง

- คำสั่งกรมชลประทาน
 
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 173/2560 (28 กันยายน 2560)
เรื่อง การรับเงินหรือสินทรัพย์ที่มีผู้บริจาคให้กรมชลประทาน

- คำสั่งกรมชลประทาน
- Flow Chart
- เอกสารแนบท้ายคำสั่ง

 
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 169/2560 (26 กันยายน 2560)
เรื่อง การเรียกหลักประกันการจ้างลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี
แบบที่ 1 หนังสือค้ำประกันกรณีค้ำด้วยบุคค
แบบที่ 2 หนังสือค้ำประกันกรณีค้ำด้วยเงินสดหรือหลักทรัพย์
 

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 101/2559
เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS

 

 
การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
(งบ.๕๖๙/๒๕๖๐ ลว.๒๗ มกราคม ๒๕๖๐)
 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
(แบบ ปอ.๓)
 

บันทึกข้อความ ที่ งบ.๙๘๔๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
    เรือง ขอให้จัดส่งรายงานการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
สำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

 

รายงานการควบคุมภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (กงบ.๒๒๐/๒๕๕๙ ลว. ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
- เอกสารแนบ 1

- เอกสารแนบ 2

 
ภาพกิจกรรม

วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2560
นางศิวพร ภมรประวัติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
โดยมีนางสาววรรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี เป็นผู้กล่าวรายงาน
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

 

ภาพกิจกรรม

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น.
นางสาวศิริวรรณ ศรีประศาสตร์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุม การจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) กองการเงินและบัญชี

ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ ชั้น 1
กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

 

 

หน่วยงานภายใน

 

 

PCMC on Press
 
PCMC on Press
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


 

 


Copyright © 2016
ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี
โทร. 0-2241-6954 ภายใน 2475