หมวดคำสั่ง
 หมวดกฎหมาย/ระเบียบ
 หนังสือเวียน

ปฏิทินกิจกรรม

  

;

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมการประชุม


****************************************

****************************************
แนวทางการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ
แบบฟอร์มค่าใช้จ่าย
ที่เบิกจ่ายให้กับบุคคลภายใน
จำนวน 10 ประเภท
แบบฟอร์มค่าใช้จ่าย
ที่เบิกจ่ายให้กับบุคคลภายนอก
จำนวน 6 ประเภท
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวศิริวรรณ ศรีประศาสตร์
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบงานคลัง


ข่าวประชาสัมพันธ์ / หนังสือเวียน

 

บันทึกข้อความ ที่ งบ. 8936/2561( 6 กันยายน 2561)
เรื่อง ขอให้จัดส่งรายงานการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน
( 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 )

 

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 74/2561 (13 กรกฎาคม 2561)
เรื่อง ขั้นตอนทางเดินเอกสารและการปฏิบัติงานตามระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

บันทึกข้อความ ที่ งบ. 6997/2561(11 กรกฎาคม 2561)
เรื่อง แนวทางการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ

- แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายให้กับบุคคลภายใน จำนวน 10 ประเภท
- แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายให้กับบุคคลภายนอก จำนวน 6 ประเภท

 

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 11//2561 (1 กุมภาพันธ์ 2561)
เรื่อง การปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่าย

- คำสั่งกรมชลประทาน

 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
(แบบ ปอ.3)
 
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1877/2560 (30 พฤศจิกายน 2560)
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน สำนัก กอง กลุ่ม ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่ากอง

- คำสั่งกรมชลประทาน
 
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 173/2560 (28 กันยายน 2560)
เรื่อง การรับเงินหรือสินทรัพย์ที่มีผู้บริจาคให้กรมชลประทาน

- คำสั่งกรมชลประทาน
- Flow Chart
- เอกสารแนบท้ายคำสั่ง

 
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 169/2560 (26 กันยายน 2560)
เรื่อง การเรียกหลักประกันการจ้างลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี
แบบที่ 1 หนังสือค้ำประกันกรณีค้ำด้วยบุคค
แบบที่ 2 หนังสือค้ำประกันกรณีค้ำด้วยเงินสดหรือหลักทรัพย์
 
ภาพกิจกรรม

วันที่ 7 กันยายน 2561
ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง ร่วมกิจกรรมร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยกองการเิิงิน
งานเกษียณอายุราชการ กองการเงิืนและบัญชี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ อาคารสวัสดิการ กรมชลประทาน สามเสน

ภาพกิจกรรม

วันที่ 4 กันยายน 2561
นางสาวววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
ได้รับมอบหมายจาก รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจง
การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561
และแนวทางการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ (Checklist)
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจ่ายเงิน การรับ และการนำเงินฝากคลังหรือนำส่งคลังในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ณ อาคารหอประชุมชูชาติ กำภู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ภาพกิจกรรม

วันที่ 12 มีนาคม 2561
นางสาวววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
ประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment ภาครัฐ) กองการเงินและบัญชีได้พัฒนาระบบการรับจ่ายเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส (FAD Data Entry)
เพื่อสนับสนุนการทำงานในระบบ KTB Corporate Online ของหน่วยเบิกจ่าย
ณ อาคารหอประชุมชูชาติ กำภู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

หน่วยงานภายใน

 

PCMC on Press
 
PCMC on Press
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2016
ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี
โทร. 0-2241-6954 ภายใน 2475