หมวดกฎหมาย/ระเบียบ

 

ปฏิทินกิจกรรม

 
   
   
 
   การประชุมชี้แจง เรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment ภาครัฐ)
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561
ณ อาคารหอประชุม ชูชาติ กำภู ปากเกร็ด นนทบุรี


 
อนุมัติการประชุม / รายละเอียดการประชุม
 
สมัครออนไลน์ 28 ก.พ. - 7 มี.ค. 61
 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
 

 

สแกน QR CODE

 

  เอกสารประกอบการประชุม (รับเอกสารในที่ประชุม)
 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment ภาครัฐ)
2. หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
3. การใช้บริการ GFMIS Package ผ่านระบบ KTB Corporate Online
4. การใช้งานในระบบ FAD Dataentry

  ******************************************************************************
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวณต้นทุนผลผลผลิตกรมชลประทาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2560
ณ อาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน
กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี
 
อนุมัติโครงการ/รายละเอียดโครงการ
 
สมัครออนไลน์ 4 - 11 ธันวาคม 2560
 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 
 
แบบติดตามโครงการฝึกอบรม (1-31 พ.ค.61)
 

 

สแกน QR CODE

 

  ******************************************************************************
 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชี
ระหว่างวันที่ 27 -29 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

 
อนุมัติโครงการ/รายละเอียดโครงการ
 
สมัครออนไลน์ 14-19 พ.ย. 60
 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 
แบบติดตามโครงการฝึกอบรม ( 1 - 30 เม.ย.61)
 

 

สแกน QR CODE

 

เฉลยแบบทดสอบฝึกอบรม
ข้อ 1. โจทย์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ข้อ 2. โจทย์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและเดินทางไปฝึกอบรม
ข้อ 3. โจทย์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรม
ข้อ 4. โจทย์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ


 

ผู้อำนวยการส่วน

 
  นางสาวศิริวรรณ ศรีประศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / หนังสือเวียน

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 11//2561 (1 กุมภาพันธ์ 2561)
เรื่อง การปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่าย

- คำสั่งกรมชลประทาน

 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
(แบบ ปอ.3)
 
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1877/2560 (30 พฤศจิกายน 2560)
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน สำนัก กอง กลุ่ม ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่ากอง

- คำสั่งกรมชลประทาน
 
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 173/2560 (28 กันยายน 2560)
เรื่อง การรับเงินหรือสินทรัพย์ที่มีผู้บริจาคให้กรมชลประทาน

- คำสั่งกรมชลประทาน
- Flow Chart
- เอกสารแนบท้ายคำสั่ง

 
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 169/2560 (26 กันยายน 2560)
เรื่อง การเรียกหลักประกันการจ้างลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี
แบบที่ 1 หนังสือค้ำประกันกรณีค้ำด้วยบุคค
แบบที่ 2 หนังสือค้ำประกันกรณีค้ำด้วยเงินสดหรือหลักทรัพย์
 

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 101/2559
เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS

 

 
การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(งบ.569/2560 ลว.27 มกราคม 2560)
 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
(แบบ ปอ.3)
 

บันทึกข้อความ ที่ งบ.9842/2559 ลงวันที่ 14 กันยายน 2559
    เรือง ขอให้จัดส่งรายงานการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

 

รายงานการควบคุมภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (กงบ.220/2559 ลว. 24 กุมภาพันธ์ 2559)
- เอกสารแนบ 1

- เอกสารแนบ 2

 
ภาพกิจกรรม

วันที่ 12 มีนาคม 2561
นางสาวววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
ประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment ภาครัฐ) กองการเงินและบัญชีได้พัฒนาระบบการรับจ่ายเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส (FAD Data Entry)
เพื่อสนับสนุนการทำงานในระบบ KTB Corporate Online ของหน่วยเบิกจ่าย
ณ อาคารหอประชุมชูชาติ กำภู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 

ภาพกิจกรรม

วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2560
นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี ได้รับมอบหมายจาก
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ให้เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวณต้นทุนผลผลิตกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โดยมีนางสาวศิริวรรณ ศรีประศาสตร์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบงานคลัง เป็นผู้กล่าวรายงาน
ณ อาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน
กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี

 

ภาพกิจกรรม

วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2560
นางศิวพร ภมรประวัติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
โดยมีนางสาววรรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี เป็นผู้กล่าวรายงาน
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

 

 

 

หน่วยงานภายใน

 


 

PCMC on Press
 
PCMC on Press
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


 

 


Copyright © 2016
ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี
โทร. 0-2243-6954 ภายใน 2475