โครงการฝึกอบรม / สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
กองการเงินและบัญชี
2559

 
ชื่อหลักสูตร
สถานที่
วันที่
ดำเนินการโดย
ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส
อ.เมือง จ.นนทบุรี

กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

     ปรับปรุง 9 ตุลาคม 2558