โดย งานขอใช้ / ขอเช่าที่ราชพัสดุ  ฝ่ายผลประโยชน์และเงินกองทุน  กองการเงินและบัญช

กรมชลประทาน  แสดงความคิดเห็น กฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
คำถาม - คำตอบ เกี่ยวกับการขออนุญาต ข้อมูลการใช้ที่ราชพัสดุ ตัวอย่าง การกรอกหนังสืออนุญาต (ผย.32 - ผย.53)
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดหาประโชน์ (การจัดให้เช่า) ที่ราชพัสดุ (ฉบับร่าง)  
ใบคำร้อง  แบบตรวจสอบ  หนังสืออนุญาต
การขอใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
การจัดหาประโยชน์ ( ขอเช่า ) ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
ผย.34 ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำชลประทาน (ยกเลิก)
ผย.35 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ยกเลิก)
การขอใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน
ดาวโหลดแบบฟอร์มแผนที่แนบท้าย
แบบประกอบการอนุญาตที่มีการปรับปรุง
 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

dsta a


ฟังวิทยุออนไลน์ ที่ izeemusic

จัดทำโดย งานขอใช้ / ขอเช่าที่ราชพัสดุ ฝ่ายผลประโยชน์และเงินกองทุน กองการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ 02 2436945 โทรสาร 02 - 2411037 หมายเลขภายใน 2449  
จำนวนผู้เข้าชม นับตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2552

Hit Counter by Digits