ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า

โดย ผตจ.งบ., Monday, July 17, 2017, 20:25 (1113 days ago) @ แตงกวา

ได้สอบถามไปทาง กลุ่มรับ-จ่าย ภาครัฐ กรมบัญชีกลางแล้ว แจ้งว่า ใบแจ้งหนี้ส่วนภูมิภาคดังกล่าว สามารถใช้เป็นเอกสารในการตั้งเบิกได้ ซึ่งขณะนี้กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ เอกสารการเบิกจ่ายในการเบิกค่าสาธารณูปโภค ให้รองรับสอดคล้องกับระบบ E-payment ของภาครัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum