คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน กันยายน 2560 - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน กันยายน 2560

โดย พิมล @, สระบุรี, Monday, September 11, 2017, 17:04 (1114 days ago)

คือพอดีทำคำสังจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน กันยายน 2560 เริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2560
แต่ทางหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ทวงติงในเรื่องของวันที่ 30 กันยายน 2560 ตรงกับวันเสาร์ เราสามารถจ้างได้หรือไม่ค่ะ ถ้าตรงกับวันเสาร์
ขอบคุณค่ะ


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum