คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน กันยายน 2560 - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน กันยายน 2560

โดย ผงจ.งบ., Thursday, September 14, 2017, 10:27 (1055 days ago) @ พิมล

เรียน คุณพิมล
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเป็นการจ้างตามความจำเป็นของงานภายในวงเงินประจำงวดที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ในการจ้างแต่ละอัตราจะต้องไม่ครบ 12 เดือน ต่อปีงบประมาณ การออกคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวเข้าปฏิบัติงานในวันแรกจะออกคำสั่งจ้างในวันหยุดราชการมิได้
กรณีที่สอบถาม หากมีความจำเป็นและมีเงินงบประมาณเพียงพอการจ้างลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าว สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526 ข้อ 12 กำหนดให้การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ในกรณีไม่มาปฏิบัติงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ไม่จ่ายค่าจ้าง และกรณีสั่งให้มาปฏิบัติงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ให้จ่ายค่าจ้างให้ 2 เท่า ของอัตราค่าจ้างปกติตามระยะเวลาทำงาน


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum