พอจะมีหนทางใดที่จะหยุดพวกทำนาบนหลังคนได้ - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

พอจะมีหนทางใดที่จะหยุดพวกทำนาบนหลังคนได้

โดย การเบิกล่วงเวลาและเบี้ยเลี้ยง, สำนักชลประทานที่ 6, Friday, December 22, 2017, 16:12 (937 days ago)

คือผมทำงานที่สำนชลประทานที่ 6 มาก็เห็นกระบวนการนำรายชื่อไปราชการโดยให้เจ้าหน้าหรือ ลูกจ้างชั่วคราวเซ็นตามที่เจ้าหน้าจะเขียนให้ไปใหน ไปทำอะไรเพื่อเอารายชื่อไปราชการพอเงินผ่านบัญชีลูกจ้างก็บอกให้ค่าผ่านบัญชี 500 ที่เหลือเอามาคืน เข้ากระเป๋าข้าราชการคนใหนไม่รู้ เช่นเข้าบัญชี 11,000 บาท ให้ค่าผ่านบัญชี 500 ผมรุ้สึกว่ามันทำนาบนหลังคน ผมพอจะมีทางใดที่จะห้ามกระบวนการนี้ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานกรมชลประทาน ขอยืนยันว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริง ๆ


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum