พอจะมีหนทางใดที่จะหยุดพวกทำนาบนหลังคนได้ - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

พอจะมีหนทางใดที่จะหยุดพวกทำนาบนหลังคนได้

โดย ชลิตา @, 123 ม.3, Friday, January 05, 2018, 17:24 (923 days ago) @ การเบิกล่วงเวลาและเบี้ยเลี้ยง

คุณพอจะมีหลักฐานอะไรที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่บ่งชี้ว่า เรื่องนี้ สามารถตรวจสอบได้บ้างไหมล่ะคะ
ถ้าเจ้าของชื่อเขาคิดว่าตัวเองถูกเอาเปรียบและเสียหายจากเรื่องนี้
ตามความคิดของดิฉันแล้ว เขาก็มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนได้นะคะ หรือ อาจแจ้งความไปเลยก็ได้
ซึ่งเรื่องนี้ดิฉันก็เคยได้ยินว่ามาเช่นกัน แต่ก็ไม่มีใครกล้าร้องเรียนหรือแจ้งความอะไรสักที
อาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆ กับ ว่า น้ำท่วมปาก ซึ่งดิฉันก็เข้าใจนะคะ และขอบคุณที่ตั้งคำถามนี้มาค่ะ
มีคนอ่านตั้ง 65 คน แต่ก็ไม่มีใครจะตอบคำถามกลับเลย


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum