พอจะมีหนทางใดที่จะหยุดพวกทำนาบนหลังคนได้ - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

พอจะมีหนทางใดที่จะหยุดพวกทำนาบนหลังคนได้

โดย ลูกจ้างชั่วคราว, Tuesday, January 16, 2018, 11:44 (912 days ago) @ การเบิกล่วงเวลาและเบี้ยเลี้ยง

เอาอีกครับ เดือนนีมาอีกแล้วเงินเข้า 5,000 บอกเราเอามาคืน 4,500 เหมือนโดนบังคับยังไงไม่รู้


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum