สอบถามเรื่องค่าที่พักเหมาจ่าย - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

สอบถามเรื่องค่าที่พักเหมาจ่าย

โดย กรวรา, Thursday, June 12, 2014, 19:45 (2212 days ago) @ Peeraya

เรียน Peeraya
การเบิกค่าที่พักเหมาจ่าย ตามคำถามข้างต้น ในการเบิกค่าที่พักคืนวันที่ 20 พ.ค. ต้องเบิกค่าที่พักในลักษณะจ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ ตามคำสั่งกรมชลประทานที่ 196/2556 ลงวันที่ 19 มิ.ย.2556 เนื่องจากการเดินทางมาตั้งแต่วันที่ 20 ถือว่าเป็นการมาเตรียมตัวไปเข้ารับการฝึกอบรม ดังนั้น จึงต้องเบิกค่าเช่าที่พักแบบเหมาจ่ายจริงเท่านั้น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 และคำสั่งกรมชลประทานที่ 196/2556 ลงวันที่ 19 มิ.ย.2556


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum