หนังสือรับรองการหักภาษี และรายได้ประจำปี๒๕๕๗ - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

หนังสือรับรองการหักภาษี และรายได้ประจำปี๒๕๕๗

โดย นายวัลลภ นันทมัจฉา @, ศูนย์อุทกวิทยาฯ ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา, Monday, February 16, 2015, 14:14 (1963 days ago)

เรียนถามว่า หนังสือรับรองรายได้ประจำปี และการหักภาษี ณ.ที่จ่าย ของปี๒๕๕๗ คาดว่าจะรับได้จากต้นสังกัดประมาณวันที่เท่าไหร่เป็นต้นไปครับ เพราะขณะนี้เอกสารอื่นๆ เช่น กบข. ประกันชีวิต มีครบแล้ว จะได้ยื่นเสียภาษีแต่เนินๆครับ


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum