หนังสือรับรองการหักภาษี และรายได้ประจำปี๒๕๕๗ - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

หนังสือรับรองการหักภาษี และรายได้ประจำปี๒๕๕๗

โดย นายภัทราวุธ บัวเทศ, Wednesday, February 18, 2015, 10:19 (1962 days ago) @ นายวัลลภ นันทมัจฉา

กองการเงินและบัญชี ได้มีหนังสือเวียน ที่ E กงบ.127/2558 ลงวันที่ 28 มกราคม 2558 เรื่อง หนังสือรับรองภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2557 แจ้งให้สำนัก กอง มารับหนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2557 เพื่อนำไปให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการในสังกัด ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 แล้วครับ (กลุ่มควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง โทร.2339)


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum