ยกเลิกการหักเงิน - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

ยกเลิกการหักเงิน

โดย sompong aombantalard @, ปากเกร็ด, Sunday, September 06, 2015, 11:49 (1761 days ago)

อยากทราบว่า เราขอยกเลิกการหักเงินจากบัญชีเงินเดือนเราได้หรือไม่ กรณีกู้เงินจากธนาคารออมสิน คือต้องการชำระเอง เพราะปัจจุบันยอดเงินในบัญชีเหลือน้อยมาก จึงไม่สามารถทำธุรกรรม หรือขอสินเชื่อ จากสถาบันอื่นๆได้ ขอบคุณครับ


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum