ยกเลิกการหักเงิน - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

ยกเลิกการหักเงิน

โดย ผงจ.งบ., Wednesday, September 09, 2015, 09:14 (1765 days ago) @ sompong aombantalard

การกู้เงินสวัสดิการจากธนาคารออมสิน เป็นสวัสดิการที่มีข้อตกลงระหว่าง กรมชลประทาน กับ ธนาคารออมสิน ซึ่งหน่วยงานต้องหักจากเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เพื่อนำส่งใหักับธนาคารออมสิน เจ้าตัวไม่สามารถไปชำระด้วยตนเองได้


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum