ลูกจ้างชั่วคราวต้องทำประกันสังคมจริงหรือไม่ - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

ลูกจ้างชั่วคราวต้องทำประกันสังคมจริงหรือไม่

โดย ส่วนควบคุมเงินเดืนและค่าจ้าง, Monday, October 12, 2015, 13:14 (1725 days ago) @ penpak

ลูกจ้างชั่วคราวทุกระเภท ต้องทำประกันสังคม ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ตามมาตรา 4 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum