สอบถามเรื่องเงินเดือน เดือนตุลาคม 2558 - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

สอบถามเรื่องเงินเดือน เดือนตุลาคม 2558

โดย onuma @, Monday, October 26, 2015, 18:30 (1711 days ago) @ พิมลพรรณ

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จะดำเนินการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ที่ส่วนกลาง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการเข้าสู่ระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลางต่อไป


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum