การส่งคืนตั๋วเรือชลประทาน - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

การส่งคืนตั๋วเรือชลประทาน

โดย ชัญญา @, สชป.10, Wednesday, June 15, 2016, 22:02 (1478 days ago)

ในกรณีไม่มีเรือผ่านประตูนำ้ชลประทาน จึงไม่มีรายได้จากเก็บจากเรือผ่านประตูน้ำ จึงต้องการส่งคืนตั๋วเรือชลประทานที่มีอยู่ จะต้องส่งคืนที่หน่วยงานใด


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum