การส่งคืนตั๋วเรือชลประทาน - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

การส่งคืนตั๋วเรือชลประทาน

โดย ฝ่ายบริหารทั่วไป กงบ., Wednesday, June 22, 2016, 19:38 (1471 days ago) @ ชัญญา

เรียน คุณชัชญา
เกี่ยวกับตัวเรือ ส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน กองแผนงาน เป็นผู้ดำเนินการ ขอให้ประสานรายละเอียดและวิธีการได้ที่ส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน กองแผนงาน


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum