การจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวในการเบิกงบประมาณ - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

การจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวในการเบิกงบประมาณ

โดย ส่วนควบคุมเงินเดืนและค่าจ้าง, Monday, December 19, 2016, 17:04 (1331 days ago) @ สุวัฒน์ นาเพียง

เรียน คุณสุวัฒน์ นาเพียง

กองการเงินและบัญชี ได้ประสานกับ ฝปท.ชป.6 แจ้งว่า สำนักชลประทานที่ 6 ได้แจ้งว่าคุณสุวัฒน์ นาเพียง เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ซึ่งตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526 ข้อ 12 กำหนดการจ่ายค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ กรณีไม่มาปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราวรายวันไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum