เงินค่าแรงของลูกจ้างชั่วคราวของสำนักอุทกวิทยาชลประทาน - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

เงินค่าแรงของลูกจ้างชั่วคราวของสำนักอุทกวิทยาชลประทาน

โดย ผงจ.งบ., Friday, March 17, 2017, 12:59 (1243 days ago) @ นางสาวประภาพร

กองการเงินและบัญชี ได้ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันตามข้อร้องเรียนแล้ว ปรากฎว่าการเบิกจ่ายค่าจ้างดังกล่าวเป็นไปตามหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กงบ.947/2559 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน โดยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (ทุกกรณี) กำพหนดให้จ่ายภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป สำหรับลูกจ้างชั่วคราวรายวันที่มีการปฏิบัติการจริง


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum