รค.ต.พ.จ.ว319 คืออะไร - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

รค.ต.พ.จ.ว319 คืออะไร

โดย mon, Tuesday, April 25, 2017, 11:47 (1197 days ago)

เงินเดือนเดือนเม.ย.60 ได้รับตกเบิก 3000 บาท แต่มีรายการหัก 3576 บาท มีตัวย่อ ว่า รค.ต.พ.จ.ว319 คืออะไรคะ เพิ่งได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานใหม่เงินเดือนปรับใหม่เมื่อเดือนมี.ค.60 ค่ะ อธิบายให้ทราบด้วยคะ ขอบคุณคะ


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum