รค.ต.พ.จ.ว319 คืออะไร - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

รค.ต.พ.จ.ว319 คืออะไร

โดย ผงจ.งบ., Monday, May 01, 2017, 21:00 (1194 days ago) @ mon

เรียน คุณ mon ตามที่ได้สอบถามว่า รค.ต.พ.จ.ว319 คืออะไร

ส่วนควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง กองการเงินและบัญชี ขอเรียนชี้แจงตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0420/ว 27 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป โดยให้นำค่าตอบแทนพิเศษในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 มารวมเป็นขั้นค่าจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 การเบิกจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ในเดือนเมษายน 2560ลูกจ้างประจำที่ได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ(คำสั่งกรมที่ 61/2560 ลงวันที่ 28 มี.ค.60) จะได้รับค่าจ้างประจำในอัตราใหม่ พร้อมตกเบิกค่าจ้างประจำ และเรียกคืนค่าตอบแทนพิเศษ (รค.ตพจ.ว319)ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 นั้น

กรณีที่สอบถามนี้ได้รับการเปลี่ยนสายงานวันที่ 1 มีนาคม 2560 อัตราค่าจ้างเดิมก่อนเปลี่ยนสายงานอัตราค่าจ้าง 17,880 บาท และได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (4%) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 จำนวน 715.20 บาทได้รับการปรับเพิ่มค่าจ้าง 1 ขั้น(คำสั่งกรมที่ 61/2560 ลงวันที่ 28 มี.ค.60)เป็นอัตราค่าจ้างใหม่ 18,480 บาทดังนั้น ได้รับเงินตกเบิกค่าจ้างประจำที่ได้รับการปรับเพิ่มเดือนละ 600 บาทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 –28 กุมภาพันธ์ 2560รวมระยะเวลา 5 เดือน เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท และมีเงินค่าตอบแทนพิเศษที่ต้องส่งคืน (รค.ตพจ.ว319) เดือนละ 715.20 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 –28 กุมภาพันธ์ 2560รวมระยะเวลา 5 เดือนเป็นจำนวนเงิน 3,576 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum