เข้ารับฟังบรรยายพิเศษเบิกเบี้ยเลี้ยงจากงบลงทุนได้หรือไม่ - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

เข้ารับฟังบรรยายพิเศษเบิกเบี้ยเลี้ยงจากงบลงทุนได้หรือไม่

โดย nam, Friday, June 23, 2017, 11:39 (1119 days ago)

เข้ารับฟังบรรยายพิเศษเรื่องปฏิทินการเพาะปลูกข้าวในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางค่าใช้จ่ายก่อนและหลังการบรรยายพิเศษจะเบิกจากงบลงทุนได้หรือไม่งบดำเนินงานเงินหมด


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum