เข้ารับฟังบรรยายพิเศษเบิกเบี้ยเลี้ยงจากงบลงทุนได้หรือไม่ - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

เข้ารับฟังบรรยายพิเศษเบิกเบี้ยเลี้ยงจากงบลงทุนได้หรือไม่

โดย ส่วนควบคุมงบประมาณ, Monday, June 26, 2017, 12:58 (1135 days ago) @ nam

งบลงทุน การเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ในประมาณการ(ชป.325) และเกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
สำหรับค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นการประชุมฟังบรรยายควรเป็นการเบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน ในกรณีที่งบดำเนินงานไม่เพียงพอให้ประสานกองแผนงาน


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum