เอกสารแนบการจัดซื้อจัดจ้าง - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

เอกสารแนบการจัดซื้อจัดจ้าง

โดย np, Tuesday, June 27, 2017, 15:26 (1138 days ago)

ปัจจุบันนี้เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอเบิกเงินค่าจัดซื้อจัดจ้างต้องแนบอะไรบ้างเพราะพัสดุแต่ละที่แนบมาไม่เหมือนกัน


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum