วันที่ในใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุ - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

วันที่ในใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุ

โดย น้ำมนต์, Thursday, June 29, 2017, 16:31 (1136 days ago)

ร้านค้าขายปูนซีเมนต์ให้ส่วนราชการได้ส่งใบส่งของ/ใบกำกับภาษี ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 และส่งใบเสร็จรับเงินมาพร้อมกันเลยและลงวันที่เดียวกันกับใบส่งของ (15 มิถุนายน 2560) และส่งเบิกเงินวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เงินจะโอนเข้าผู้รับจ้างวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จะต้องให้ร้านค้าไปเปลี่ยนวันที่ในใบเสร็จรับเงินหรือไม่


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum