วันที่ในใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุ - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

วันที่ในใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุ

โดย ส่วนการเงิน, Wednesday, July 05, 2017, 12:56 (1099 days ago) @ น้ำมนต์

ดังนั้น หากใบเสร็จรับเงินที่ได้รับเป็นไปตามกรณีที่ 1 หน่วยงานไม่ต้องให้ร้านค้าเปลี่ยนวันที่ในใบเสร็จรับเงิน


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum