ว.337 ลว.31 ส.ค.59 ยกเลิก ว.38 ลว. 1 เมย.53 - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

ว.337 ลว.31 ส.ค.59 ยกเลิก ว.38 ลว. 1 เมย.53

โดย ณัฏฐา @, Thursday, July 06, 2017, 11:15 (1095 days ago)

ว.337 ลว.31 ส.ค.59 เรื่อง บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ยกเลิก ว.38 ลว. 1 เมย.53 ทั้งหมดหรือไม่
ทำไม คำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน) ยังอ้าง ว 38 โดยที่ไม่อ้าง ว 337 เลย


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum