ว.337 ลว.31 ส.ค.59 ยกเลิก ว.38 ลว. 1 เมย.53 - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

ว.337 ลว.31 ส.ค.59 ยกเลิก ว.38 ลว. 1 เมย.53

โดย admin, Thursday, July 06, 2017, 18:53 (1124 days ago) @ ณัฏฐา

เรียน คุณณัฎฐา

การดำเนินการด้านคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน) เป็นภารกิจของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงขอให้คุณณัฎฐาสอบถามโดยตรงที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum