ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า

โดย แตงกวา, Thursday, July 13, 2017, 11:58 (1088 days ago)

ได้รับหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีวันที่ มีจำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร แต่ไม่มีลายเซ็นต์ของผู้แจ้งหนี้โดยมีข้อความว่า "เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติจึงไม่ต้องมีการลงนาม" ถามว่าสามารถใช้เป็นเอกสารในการตั้งเบิกได้หรือไม่


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum