ผลTest - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

ผลTest

โดย นโม, Thursday, August 17, 2017, 09:26 (1083 days ago)

เอกสารแนบเบิกค่าวัสดุกรณีต้องมีการTest ทางห้องทดลอง ต้องแนบผลTestตอนส่งเบิกหรือไม่

ผลTest

โดย ตส3 งบ., Thursday, August 17, 2017, 15:43 (1082 days ago) @ นโม

ในกรณีที่มีการทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์เป็นขั้นตอนซึ่ง อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับพัสดุและเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับ ซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การตรวจรับพัสดุ ข้อ 71 (1) (2) (3) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายและผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับทำใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบและรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ

ตามระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 24 การซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สิน ให้ส่วนราชการดำเนินการขอเบิกเงินจากคลังโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 5 วันทำการนับจากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้ว

ดังนั้นจะแนบผลทดสอบหรือไม่ ก็สามารถที่จะจ่ายเงินได้หากมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้ว

RSS Feed of thread
powered by my little forum