สอบถามเรื่องค่าที่พักเหมาจ่าย - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

สอบถามเรื่องค่าที่พักเหมาจ่าย

โดย Peeraya @, Wednesday, June 04, 2014, 20:56 (2220 days ago)

ดิฉันได้รับคำสั่งให้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 21-24 พ.ค. โดยระหว่างสัมมนาผู้ดำเนินการโครงการจัดที่พักให้ แต่เนื่องจากวันที่ 21 ต้องเดินทางไปกับรถบัส ซึ่งออกจากกรมตั้งแต่เช้า 06.00 น. ดังนั้น ดิฉันจึงต้องทำเดินทางไปราชการ ตั้งแต่วันที่ 20 เพื่อรอเตรียมตัวขึ้นรถบัสในวันที่ 21 ถามว่า คืนวันที่ 20 ดิฉันมีสิทธิ์เบิกค่าที่พักแบบเหมาจ่ายหรือไม่คะ อ้างอิงตามระเบียบหรือคำสั่งใดคะ

สอบถามเรื่องค่าที่พักเหมาจ่าย

โดย พิชิต, Thursday, June 12, 2014, 10:13 (2213 days ago) @ Peeraya

อยากทราบด้วย

สอบถามเรื่องค่าที่พักเหมาจ่าย

โดย สุนทร, Thursday, June 12, 2014, 10:40 (2213 days ago) @ พิชิต

ขอทดสอบครับว่าตอบได้หรือไม่

สอบถามเรื่องค่าที่พักเหมาจ่าย

โดย ชุมทรัพย์, Thursday, June 12, 2014, 10:15 (2213 days ago) @ Peeraya

ทำไมต้องเบิกแบบเหมาจ่าย ทำไม ไม่เบิกตามจ่ายจริง

สอบถามเรื่องค่าที่พักเหมาจ่าย

โดย กรวรา, Thursday, June 12, 2014, 19:45 (2212 days ago) @ Peeraya

เรียน Peeraya
การเบิกค่าที่พักเหมาจ่าย ตามคำถามข้างต้น ในการเบิกค่าที่พักคืนวันที่ 20 พ.ค. ต้องเบิกค่าที่พักในลักษณะจ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ ตามคำสั่งกรมชลประทานที่ 196/2556 ลงวันที่ 19 มิ.ย.2556 เนื่องจากการเดินทางมาตั้งแต่วันที่ 20 ถือว่าเป็นการมาเตรียมตัวไปเข้ารับการฝึกอบรม ดังนั้น จึงต้องเบิกค่าเช่าที่พักแบบเหมาจ่ายจริงเท่านั้น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 และคำสั่งกรมชลประทานที่ 196/2556 ลงวันที่ 19 มิ.ย.2556

สอบถามเรื่องค่าที่พักเหมาจ่าย

โดย กรวรา, Thursday, June 12, 2014, 19:48 (2212 days ago) @ Peeraya

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี

โทร 0-2241-5066 หรือ ภายใน 2239

RSS Feed of thread
powered by my little forum