ต้องการเปลี่ยนบัญเงินเดือนใหม่ - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

ต้องการเปลี่ยนบัญเงินเดือนใหม่

โดย ภัทรพงส์ @, 25, Monday, August 25, 2014, 15:35 (2138 days ago)

ต้องการเปลี่ยนบัญเงินเดือนใหม่ มีขั้นตอนยังไงบ้างคับ

ต้องการเปลี่ยนบัญเงินเดือนใหม่

โดย กงง, Thursday, August 28, 2014, 13:29 (2135 days ago) @ ภัทรพงส์

ขั้นตอนการขอเปลี่ยนบัญชีเงินฝากเพื่อรับเงินเดือนประจำเดือน
1. กรอกแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร (เอกสารแนบ 1)
2. กรอกแบบคำยินยอมให้หักเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ สำหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ตามโครงการจ่ายตรง
3. แนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารฉบับใหม่ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา
4. ยื่นเอกสารตาม ข้อ1. ข้อ2. และ ข้อ 3. ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ของสำนัก กอง ต้นสังกัด

แบบฟอร์ม ตามข้อ 1. และ ข้อ 2. สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://kromchol.rid.go.th/fad/fad_sal/from.htm

RSS Feed of thread
powered by my little forum