หนังสือรับรองการหักภาษี และรายได้ประจำปี๒๕๕๗ - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

หนังสือรับรองการหักภาษี และรายได้ประจำปี๒๕๕๗

โดย นายวัลลภ นันทมัจฉา @, ศูนย์อุทกวิทยาฯ ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา, Monday, February 16, 2015, 14:14 (1963 days ago)

เรียนถามว่า หนังสือรับรองรายได้ประจำปี และการหักภาษี ณ.ที่จ่าย ของปี๒๕๕๗ คาดว่าจะรับได้จากต้นสังกัดประมาณวันที่เท่าไหร่เป็นต้นไปครับ เพราะขณะนี้เอกสารอื่นๆ เช่น กบข. ประกันชีวิต มีครบแล้ว จะได้ยื่นเสียภาษีแต่เนินๆครับ

หนังสือรับรองการหักภาษี และรายได้ประจำปี๒๕๕๗

โดย นายภัทราวุธ บัวเทศ, Wednesday, February 18, 2015, 10:19 (1962 days ago) @ นายวัลลภ นันทมัจฉา

กองการเงินและบัญชี ได้มีหนังสือเวียน ที่ E กงบ.127/2558 ลงวันที่ 28 มกราคม 2558 เรื่อง หนังสือรับรองภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2557 แจ้งให้สำนัก กอง มารับหนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2557 เพื่อนำไปให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการในสังกัด ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 แล้วครับ (กลุ่มควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง โทร.2339)

หนังสือรับรองการหักภาษี และรายได้ประจำปี๒๕๕๗

โดย นายวัลลภ นันทมัจฉา @, ศูนย์อุทกวิทยาฯ ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา, Wednesday, February 18, 2015, 14:53 (1961 days ago) @ นายภัทราวุธ บัวเทศ

ขอบคุณครับ..ทำไม? สำนักฯผมเงียบฉี่!

RSS Feed of thread
powered by my little forum