ยกเลิกการหักเงิน - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

ยกเลิกการหักเงิน

โดย sompong aombantalard @, ปากเกร็ด, Sunday, September 06, 2015, 11:49 (1762 days ago)

อยากทราบว่า เราขอยกเลิกการหักเงินจากบัญชีเงินเดือนเราได้หรือไม่ กรณีกู้เงินจากธนาคารออมสิน คือต้องการชำระเอง เพราะปัจจุบันยอดเงินในบัญชีเหลือน้อยมาก จึงไม่สามารถทำธุรกรรม หรือขอสินเชื่อ จากสถาบันอื่นๆได้ ขอบคุณครับ

ยกเลิกการหักเงิน

โดย ผงจ.งบ., Wednesday, September 09, 2015, 09:14 (1759 days ago) @ sompong aombantalard

การกู้เงินสวัสดิการจากธนาคารออมสิน เป็นสวัสดิการที่มีข้อตกลงระหว่าง กรมชลประทาน กับ ธนาคารออมสิน ซึ่งหน่วยงานต้องหักจากเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เพื่อนำส่งใหักับธนาคารออมสิน เจ้าตัวไม่สามารถไปชำระด้วยตนเองได้

RSS Feed of thread
powered by my little forum