หนังสือรับรองการหักภาษีปี 2558 สำหรับข้าราชการเกษียณอายุ - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

หนังสือรับรองการหักภาษีปี 2558 สำหรับข้าราชการเกษียณอายุ

โดย มานัส @, นครราชสีมา, Monday, April 11, 2016, 12:59 (1549 days ago)

สอบถามยังไม่ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี และรายได้ประจำปี 2558 สำหรับข้าราชการเกษียณอายุ

หนังสือรับรองการหักภาษีปี 2558 สำหรับข้าราชการเกษียณอายุ

โดย เจ้าหน้าที่, Sunday, April 17, 2016, 16:50 (1543 days ago) @ มานัส

สอบถามยังไม่ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี และรายได้ประจำปี 2558 สำหรับข้าราชการเกษียณอายุ

สำหรับผู้เกษียณอายุราชการปี 2558 จะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 2 ฉบับ คือ
1. ฉบับแรก 9 เดือน (มกราคม - กันยายน 2558)ได้ดำเนินการจัดพิมพ์และจัดส่งให้กับฝ่ายบริหารทั่วไปของสำนัก กอง ตามสังกัด ก่อนเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
2. ฉบับที่สอง 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2558) หน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (สำนักงานชลประทานที่ 1 - 17) ได้ดำเนินการจัดพิมพ์และจัดส่งให้กับผู้รับบำนาญ และบำเหน็จรายเดือน ทางไปรษณีย์แล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2559
หมายเหตุ หากไม่ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี สามารถติดต่อขอรับได้ดังนี้
1. ฉบับแรก 9 เดือน (มกราคม - กันยายน 2558) ติดต่อขอรับได้ที่ส่วนควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง กองการเงินและบัญชี โทร 0 2241 5134
2 ฉบับที่สอง 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2558) ติดต่อขอรับที่หน่วยเบิกจ่ายตามที่ผู้รับบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือนแสดงความประสงค์ขอรับบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือนไว้ (หน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง ที่ส่วนควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง กองการเงินและบัญชี และหน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค ที่สำนักงานชลประทานที่ 1-17)หรือจัดพิมพ์ได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็ปไซต์ http://welcgd.cgd.go.th/cgd_tax/

RSS Feed of thread
powered by my little forum