การส่งคืนตั๋วเรือชลประทาน - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

การส่งคืนตั๋วเรือชลประทาน

โดย ชัญญา @, สชป.10, Wednesday, June 15, 2016, 22:02 (1478 days ago)

ในกรณีไม่มีเรือผ่านประตูนำ้ชลประทาน จึงไม่มีรายได้จากเก็บจากเรือผ่านประตูน้ำ จึงต้องการส่งคืนตั๋วเรือชลประทานที่มีอยู่ จะต้องส่งคืนที่หน่วยงานใด

การส่งคืนตั๋วเรือชลประทาน

โดย ฝ่ายบริหารทั่วไป กงบ., Wednesday, June 22, 2016, 19:38 (1471 days ago) @ ชัญญา

เรียน คุณชัชญา
เกี่ยวกับตัวเรือ ส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน กองแผนงาน เป็นผู้ดำเนินการ ขอให้ประสานรายละเอียดและวิธีการได้ที่ส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน กองแผนงาน

RSS Feed of thread
powered by my little forum