คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1692/2559 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1692/2559 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559

โดย นที @, สคก., Thursday, January 05, 2017, 21:19 (1314 days ago)

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1692/2559 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 และเอกสารแนบท้าย หายไปไหนครับหาไม่เจอ
และการดำเนินการเลื่อนเงินเดือน สำหรับ ขรก.เงินเดือนเต็มขั้น ไปถึงไหนแล้วครับ

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1692/2559 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559

โดย ธิราวัลย์ มูลมิ่ง, Monday, January 09, 2017, 22:10 (1310 days ago) @ นที

เรียน คุณนที

ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1692/2559 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เรื่องการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 นั้น

ส่วนควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง กองการเงินและบัญชี ได้แจ้งเวียนหนังสือดังกล่าวให้ฝ่ายบริหารทั่วไปของแต่ละสำนัก กอง เพื่อแจ้งเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559

RSS Feed of thread
powered by my little forum