เอกสารแนบการจัดซื้อจัดจ้าง - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

เอกสารแนบการจัดซื้อจัดจ้าง

โดย np, Tuesday, June 27, 2017, 15:26 (1116 days ago)

ปัจจุบันนี้เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอเบิกเงินค่าจัดซื้อจัดจ้างต้องแนบอะไรบ้างเพราะพัสดุแต่ละที่แนบมาไม่เหมือนกัน

เอกสารแนบการจัดซื้อจัดจ้าง

โดย ตส.3 งบ., Wednesday, June 28, 2017, 16:35 (1115 days ago) @ np

ปัจจุบันนี้เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอเบิกเงินค่าจัดซื้อจัดจ้างต้องแนบอะไรบ้างเพราะพัสดุแต่ละที่แนบมาไม่เหมือนกัน

เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอเบิกจ่ายเงิน

งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น
การเบิกจ่ายค่าวัสดุ ครุภัณฑ์
กรณีดำเนินการจัดซื้อ/จ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯปกติ
- สำเนาใบรายงานความต้องการพัสดุ (พด.01)
- รายงานขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- ต้นฉบับใบสั่งซื้อ /จ้าง (กรณีข้อตกลงเป็นใบสั่งซื้อ)
- สำเนาสัญญาซื้อ /จ้าง หรือ หนังสือสนองรับราคา (กรณีข้อผูกพันเป็นสัญญาหรือหนังสือสนองรับราคา)
- ต้นฉบับใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ใบกำกับภาษี
- รายงานการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับ (พด.38) ใบรับพัสดุ (พด.40)
- เอกสาร SAP R/3 จากระบบ GFMIS (กรณีวงเงินตั้งแต่ 5,000.-บาทขึ้นไป)
- เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงิน เรื่องอนุมัติปรับ เรื่องอนุมัติเปลี่ยนคณะกรรมการตรวจรับ

การเบิกเงินตามสัญญาจ้างเหมางานก่อสร้าง
การเบิกเงินค่างานตามงวดในสัญญา
- สำเนาใบรายงานความต้องการพัสดุ (พด.02)
- รายงานขออนุมัติจัดจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (แนบเฉพาะงวดที่ 1)
- สำเนาสัญญาจ้าง
- ต้นฉบับใบแจ้งหนี้ / ใบส่งมอบงานรายละเอียดตามเงื่อนไขในสัญญา
- รายงานการตรวจการจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้าง (พด.39) ใบรับรองผลการปฏิบัติงานเฉพาะงวด(พด.41) ใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมด (งวดสุดท้าย) (พด.42)
- เอกสาร SAP R/3 จากระบบ GFMIS
- หนังสือแจ้งเข้าปฏิบัติงาน
- เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงิน เรื่องอนุมัติปรับ เรื่องอนุมัติเปลี่ยนคณะกรรมการตรวจรับ

RSS Feed of thread
powered by my little forum