วันที่ในใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุ - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

วันที่ในใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุ

โดย น้ำมนต์, Thursday, June 29, 2017, 16:31 (1143 days ago)

ร้านค้าขายปูนซีเมนต์ให้ส่วนราชการได้ส่งใบส่งของ/ใบกำกับภาษี ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 และส่งใบเสร็จรับเงินมาพร้อมกันเลยและลงวันที่เดียวกันกับใบส่งของ (15 มิถุนายน 2560) และส่งเบิกเงินวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เงินจะโอนเข้าผู้รับจ้างวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จะต้องให้ร้านค้าไปเปลี่ยนวันที่ในใบเสร็จรับเงินหรือไม่

วันที่ในใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุ

โดย ส่วนการเงิน, Friday, June 30, 2017, 19:44 (1142 days ago) @ น้ำมนต์

การออกใบเสร็จรับเงินและการลงวันที่ในใบเสร็จรับเงินสามารถดำเนินการได้ 2 กรณี
กรณีที่ 1 กรณีที่ออกใบเสร็จรับเงินและการลงวันที่ในใบเสร็จรับเงินล่วงหน้า ต้องเป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 182) เรื่อง กำหนดข้อความอื่นในใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดข้อความอื่นในใบกำกับภาษี ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนประสงค์จะจัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 (8) แห่งประมวลรัษฎากร รวมกับเอกสารทางการค้าอื่น เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีจำนวนหลาย
ฉบับอยู่ในชุดเดียวกัน และใบกำกับภาษีมิใช่เอกสารฉบับแรกของเอกสารดังกล่าว ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ในใบกำกับภาษีและสำเนาใบกำกับภาษีของเอกสารชุดดังกล่าว จะต้องมีข้อความว่า “เอกสารออกเป็นชุด” ไว้ด้วย
(2) ในสำเนาของใบกำกับภาษีจะต้องมีข้อความว่า “สำเนาใบกำกับภาษี” ไว้ด้วย
ข้อความว่า “เอกสารออกเป็นชุด” และ “สำเนาใบกำกับภาษี” ตามวรรคหนึ่ง จะต้องตีพิมพ์ขึ้นหรือจัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในกรณีจัดทำใบกำกับภาษีขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งฉบับจะประทับด้วยตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือกระทำให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอื่นในลักษณะเดียวกันไม่ได้
กรณีที่ 2 กรณีที่ออกใบเสร็จรับเงินเมื่อได้รับเงินให้หน่วยงานดำเนินการพิมพ์รายงานการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขายจากระบบ GFMIS เพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการและติดตามให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่หน่วยงาน (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว.81 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2548 เรื่อง การกำหนดรูปแบบรายงานที่ใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินของ ส่วนราชการในระบบ GFMIS
ทั้งนี้ การออกใบเสร็จรับเงินทั้ง 2 กรณีให้จัดส่งใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่เจ้าหนี้ด้วย

วันที่ในใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุ

โดย ส่วนการเงิน, Wednesday, July 05, 2017, 12:56 (1137 days ago) @ น้ำมนต์

ดังนั้น หากใบเสร็จรับเงินที่ได้รับเป็นไปตามกรณีที่ 1 หน่วยงานไม่ต้องให้ร้านค้าเปลี่ยนวันที่ในใบเสร็จรับเงิน

RSS Feed of thread
powered by my little forum