ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า

โดย แตงกวา, Thursday, July 13, 2017, 11:58 (1088 days ago)

ได้รับหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีวันที่ มีจำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร แต่ไม่มีลายเซ็นต์ของผู้แจ้งหนี้โดยมีข้อความว่า "เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติจึงไม่ต้องมีการลงนาม" ถามว่าสามารถใช้เป็นเอกสารในการตั้งเบิกได้หรือไม่

ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า

โดย ผตจ.งบ., Monday, July 17, 2017, 20:25 (1083 days ago) @ แตงกวา

ได้สอบถามไปทาง กลุ่มรับ-จ่าย ภาครัฐ กรมบัญชีกลางแล้ว แจ้งว่า ใบแจ้งหนี้ส่วนภูมิภาคดังกล่าว สามารถใช้เป็นเอกสารในการตั้งเบิกได้ ซึ่งขณะนี้กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ เอกสารการเบิกจ่ายในการเบิกค่าสาธารณูปโภค ให้รองรับสอดคล้องกับระบบ E-payment ของภาครัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล

RSS Feed of thread
powered by my little forum