กลับหน้าหลัก    
ข่าวทั้งหมด 2552
30 ธ.ค.52 การจัดกระดาษทำการปรับปรุงบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เอกสารแนบ กค 0423.3/ว461 และ กค 0423.3/ว51
29 ธ.ค.52 ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าใช้จ่ายของงานฝากเิบิก
29 ธ.ค.52 อนุมัติเอกสารสำรองเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันงบประมาณปี 2552
28 ธ.ค.52 เร่งรัดการจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2552
24 ธ.ค.52 การบันทึกสินทรัพย์สำรวจพบในระบบ GFMIS
11 ธ.ค.52 การปลดบล๊อกคำสั่งงาน F-04 เพื่อปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ ใหม่
4 ธ.ค.52 การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
2 ธ.ค.52 การรายงานการติดตามสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน / แบบฟอร์ม
17 พ.ย.52 สิทธิการเข้าระบบบำเหน็จบำนาญ กค 0420.1/ว400 เอกสารแนบ  กค 0420.9/ว53 และ กค 0420.9/ว205
12 พ.ย.52 การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นร1200/ว33 และ นร1001/ว23
5 พ.ย.52 การล้างบัญชีพักสินทรัพย์และโอนงานระหว่างก่อสร้างในระบบ GFMIS
5 พ.ย.52 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน เอกสารแนบ กค 0422.3/ว390 กค 0422.3/ว271  กค 0422.3/ว161  และ กค 0422.3/ว226
4 พ.ย.52 การจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 สำหรับหน่วยเบิกจ่ายภาคใต้ สังกัดกรมชลประทาน
3 พ.ย.52 การเบิกหักผลักส่งในระบบ GFMIS
3 พ.ย.52 ซักซ้อมความเข้าใจการชำระค่าชลประทาน
2 พ.ย.52
อนุมัติเอกสารสำรองเงินกรณีมีหนี้ผูกพันและไม่มีหนี้ผูกพันงบประมาณปี 2552
29 ต.ค.52
ด่วนที่สุด อนุมัติเงินกันฯ ปี 52  กรณีมีหนี้ผูกพันและไม่มีหนี้ผูกพันตามเกณฑ์ กค 0406.6/ว 62
28 ต.ค.52 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
22 ต.ค.52
แนวทางปฏิบัติการบันทึกรับรู้วัสดุคงคลังในระบบ GFMIS
20 ต.ค.52 แบบฟอร์มสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
19 ต.ค.52
ยืนยันยอดรายได้ เงินโอน และค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการในระบบ GFMIS ของ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2551
19 ต.ค.52
หลักเกณฑ์การกันเงินงบประมาณปี 2552 ไ้ว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน  กค 0406.6/ว105
15 ต.ค.52
แจ้งการโอนเงินประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ประเภทงบบุคลากร กค 0427/24104 ลว. 5 ต.ค.52
13 ต.ค.52 การระงับและการคืนการใช้สิทธิในโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล กค 0422.2/ว 322 ลว. 25 ก.ย. 52
9 ต.ค.52
ซ้อมความเข้าใจเีกี่ยวกับการติดตามการมอบอำนาจในการตัดสินใจด้านการเงินและบัญชี
8 ต.ค.52
การทำรายการขอจ่ายโดยส่วนราชการผ่านระบบ Excel Loader (ขจ.05)
8 ต.ค.52 การตรวจสอบข้อมูลการยกยอดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) / เอกสารสำรองเงินของปีงบประมาณ 2547 - 2552
8 ต.ค.52 ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน กค 0406.4/ว 99 ลว. 2 ต.ค.52
8 ต.ค.52 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
6 ต.ค.52
การบันทึกรายการในระบบ GFMIS ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โดยใช้งบประมาณ 2552 พลางก่อน
1 ต.ค.52
ด่วนที่สุด การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ GFMIS กค 0406.6/ว338 ลว.30 ก.ย.52
30 ก.ย.52 การขยายเวลาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน มท 0617/ว 1078 ลว. 8 ก.ย.52 , กค 0406.3/16407 ลว. 3 ส.ค.52
30 ก.ย.52
ยืนยันยอดเงินคงเหลือเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 Download แบบฟอร์ม
30 ก.ย.52
ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กค 0406.6/ว93 ลว. 28 ก.ย.52
29 ก.ย.52 เงินรางวัลส่วนของเงินเพิ่มสำหรับผู้บริหารร้อยละ 50 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
29 ก.ย.52
การให้ชื่อบัญชีแยกประเภทค่าตอบแทนอาสาสมัครชลประทาน กค 0423.2/22258 ลว. 23 ก.ย.52
28 ก.ย.52 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552  ในวันที่ 1 ตุลาคม 2552
28 ก.ย.52 ขั้นตอนการสั่งจ่ายบำเหน็จรายเดือน
25 ก.ย.52 วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการ จากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน 2552 กค 0406.3/ว. 87 ลว. 18 ก.ย.52
25 ก.ย.52
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุม
เป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับ กรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552
กค 0406.4/ว.86 ลว. 15 ก.ย.52
24 ก.ย.52
การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และ เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ผ่านทาง Web Site กรมบัญชีลาง กค 0420.1/ว 313 ลว.11 ก.ย.52
24 ก.ย.52
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณี การส่งต่อ ผู้ป่วย กค 0422.2/ว 305 ลว. 7 ก.ย.52
22 ก.ย.52 การกำหนดแนวทางการให้สิทธิประโยชน์แก่พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใตนร 0406/ว 164 ลว. 27 ส.ค.52 , กค 0428/13685 ลว. 18 ส.ค.52
22 ก.ย.52 ด่วนมาก การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน
16 ก.ย.52
คู่มือกระบวนการเบิกหักผลักส่งในระบบ GFMIS กค0409.3/ว310 ลว. 10 ก.ย.52
15 ก.ย.52
การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารตามโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 กค0409.4/ว312 ลว. 10 ก.ย.52
14 ก.ย.52 เตรียมความพร้อมในการขอรับบำเหน็จรายเดือนและำบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ กค 0406.5/ว.85 ลว. 11 ก.ย.52
14 ก.ย.52 แบบพิมพ์ เล่มใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (การใช้แบบพิมพ์สำหรับการรับชำระค่าชลประทาน)
14 ก.ย.52 หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2552 กค0427/ว307 ลว. 9 ก.ย.52
14 ก.ย.52 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการ ไทยเข็มแข้ง 2555 กค0406.3/ว80 ลว. 3 ก.ย.52
14 ก.ย.52 การปรับปรุงบัญชีเพื่อจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 กค0423.3/ว300 ลว. 3 ก.ย.52
หนังสืออ้างอิง กค0410.3/ว370 ลว. 20 ก.ย.48 ,   กค0423.3/ว353 ลว. 9 ต.ค.51
11 ก.ย.52 ด่วนที่สุด  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2552 การขยายเวลาเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ ปี 2548-2551
(ส่วนกลาง) Download แบบฟอร์ม
10 ก.ย.52
ด่วนที่สุด  เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2552 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี 2548 - 2551
Download
- หนังสือนำกรณีมีเครื่อง Terminal  แบบฟอร์มกรณีมีเครื่อง Terminal
- หนังสือนำกรณีไม่มีเครื่อง Terminal   แบบฟอร์มกรณีไม่มีเครื่อง Terminal
10 ก.ย.52
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
กค 0409.3/ว301 ลว 4 ก.ย.52
7 ก.ย.52 ประกาศกรมฯ เรื่องหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผูบริหาร
ร้อยละ 50 เพื่อสมทบเป็นเงินรางวัลสำหรับผู้ปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2551
7 ก.ย.52 เงินรางวัลที่เป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร ร้อยละ 50 ส่วนที่ 2 สมทบเป็น รางวัลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
3 ก.ย.52 ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นกรณีพิเศษ รวมทั้งปี 2 ขั้น ในวันที่
1 ก.ย.52 ของข้าราชการ โดยใช้โควตากลางของกรมชลประทาน
3 ก.ย.52 แจ้งการโอนเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2551 คลิ๊กดูรายละเอียด
3 ก.ย.52 ขอให้ทบทวนกิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย ตามพจนานุกรมกิจกรรม กรมชลประทาน
3 ก.ย.52
ด่วนที่สุด ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ
ผู้รับบำนาญและลูกจ้างถึงแก่ความตาย
กค 0406.5/ว 287 ลว. 21 ส.ค.52
31 ส.ค.52 แนวปฏิบัติในการขออนุมัติเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
และกรณีส่วนเกินค่าคลอดบุตรประกันสังคม
31 ส.ค.52 กำหนดเวลารับใบสำคัญที่จะต้องเบิกจ่ายเงินให้ทันภายในปีงบประมาณ 2552
27 ส.ค.52 หนังสือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำักัด(มหาชน) ที่ KTC 519/2552 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2552 แจ้งความสะดวก และประโยชน์สูงสุด
จากการใช้จ่ายงบประมาณด้วยบัตร KTC -- ขอดูรายละเอียดคู่มือ วางแผนจัดอบรมสัมมนา 2552/2553 ได้ที่งานเงินทดรองราชการ
ฝ่ายการเงิน กองการเงินและบัญช
26 ส.ค.52
ข้อหารือของกรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ
25 ส.ค.52 ซ้อมความเข้าใจ เรื่อง การขอเบิกใบเสร็จรับเงิน
24 ส.ค.52 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกรายการเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงค่าสาธารณูปโภค กค 0409.3/ว280 ลว. 18 ส.ค.52 เอกสารแนบ
กค 0409.3/ว449
ลว 26 ธ.ค.51 กค 0409.3/ว177 ลว 26 พ.ค.52
24 ส.ค. 52 ประกาศเรื่องการอนุมัติเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และกรณีส่วนเกินค่าคลอดบุตรประกันสังคม กค 0422.2/ว 277 ลว. 14 ส.ค.52
20 ส.ค.52 ข้อมูลหลักผู้ขายในส่วนของข้อมูลธนาคารในระบบ GFMIS กค 0420.5/ว269 ลว. 10 ส.ค.52
18 ส.ค.52
การอนุมัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีค่าฟอกเลือกด้วยเครื่องไตเทียม และกรณีส่วนเกินค่าคลอดบุตรประกันสังคม กค 0422.2/ว 277 ลว. 14 ส.ค.52
13 ส.ค.52 การย้ายฝ่ายผลประโยชน์และเงินกองทุนไปสังกัดกองการเงินและบัญช
13 ส.ค.52
การกำหนดระดับตำแหน่งผู้มีอำนาจการจ่ายเงินและกรรมการเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ เพื่อให้สอดคล้องตามระบบ
จำแนกประเภทใหม ่ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
13 ส.ค.52 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
10 ส.ค.52
การขอคืนต้นฉบับใบเสร็จรับเงินและการเบิกค่าการศึกษาบุตร
4 ส.ค..52

ด่วนที่สุด เนื่องจากเครื่องรับโทรสารหมายเลข 0-2669-3561 ไม่สามารถรับเอกสารจำนวนมาก จึงขอให้ส่งเอกสารที่หมายเลข
0-2241-5060 และ 0-2241-4507 แทน โดยระบุ บง.งบ.2 ที่มุมขวาบน

30 ก.ค.52 ด่วนที่สุด การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กค 0406.6/ว62 ลว. 27 ก.ย.52
29 ก.ค.52 แนวทางการจ่ายบำเหน็จบำนาญผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ (e-Pension)
27 ก.ค.52 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 กค 0422.3/ว 247 ลว. 17 ก.ค.52
27 ก.ค.52 เปลี่ยนแปลงบัญชีระหว่างกันในระบบ GFMIS กค 0423.2/ว243 ลว. 15 ก.ค.52
24 ก.ค.52 ตอบข้อหาการให้ชื่อรายการบัญชีแยกประเภท กค 0423.2/14401 ลว. 15 ก.ค.52
23 ก.ค.52 ข้อมูลผู้ขอมีสิทธิรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพรายละ 2,000 บาท กษ 0302/184 ลว. 16 ก.ค.52
22 ก.ค.52
การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 นร 1201/2064 ลว. 16 ก.ค.52
20 ก.ค.52 รายงานงบประมาณ - ค่าใช้จ่าย - เงินคงเหลือ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ปี 2538 - 2551
17 ก.ค.52 ซ้อมความเข้าใจในการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงค่าสาธารณูปโภค กค 0409.3/ว177 ลว. 26 พ.ค.52
17 ก.ค.52 การปรับปรุงแก้ไขแนวทางปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ รักษาพยาบาล ข้าราชการ กค 0422.2/ว57 15 ก.ค.52
17 ก.ค.52 แนวทางการปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ กค 0422.2/ว45 ลว. 11 มิ.ย.52
17 ก.ค.52
ประกาศโรงพยาบาลชลประทาน เรื่องรายการยาวิตามินและเกลือแร่ที่ผู้ป่วยทุกสิทธิ ิต้องจ่ายเงินเอง กค 0422.2/ว.45 ลว. 11 มิ.ย.52
16 ก.ค.52 แนวปฏิบัติทางบัญชีในการนำเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากร ภาครัฐส่งคืนคลังส่งคืนคลังในระบบ GFMIS กค 0423.3/ว227 ลว. 30 มิ.ย.52
13 ก.ค.52
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน และบุคลากร ภาครัฐส่งคืนคลังในระบบ GFMIS กค 0409.3/ว 222 ลว. 29 มิ.ย.52
10 ก.ค.52 คู่มือกระบวนงานลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS หน้าปก, สารบัญ, บทที่ 1, บทที่ 2, บทที่ 3, บทที่ 4, บทที่ 5 กค 0409.3/ว230 ลว. 2 ก.ค.52
3 ก.ค.52 ด่วนที่สุด  การปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินระบบ GFMIS กค 0409.4/ว196 ลว. 9 มิ.ย.52
1 ก.ค.52 ขอแจ้งกำหนดการจ่าย "เช็คช่วยชาติ" 
30 มิ.ย.52 อนุมัติการขออุทธรณ์การพับเงินขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่่ื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (มีสัญญา ค่าควบคุมงาน งานพระราชดำริ งานดำเนินการเอง) งบประมาณปี 2548 - 2551
30 มิ.ย.52 การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กค 0422.3/ว226 ลว. 30 มิ.ย.52
30 มิ.ย.52 การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย กค 0422.2/ว213
10 มิ.ย.52 ซ้อมความเข้าใจในการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงค่าสาธารณูปโภค กค 0409.3/ว177 ลว. 26 พ.ค.52
5 พ.ค.52 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน และบุคลากรภาครัฐ กค 0406.3/4192 ลว. 10 มี.ค.52
4 พ.ค.52 ซ้อมความเข้าใจวิธีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR) ย้อนหลังในระบบ GFMIS กค 0409.3/ว 170 ลว. 21 พ.ค.52
4 พ.ค.52 สิ่งที่ส่งมาด้วย  ตามหนังสือ นร 1201/1112 ลว 20 พ.ค.52 เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ของส่วนราชการ
28 พ.ค.52 ขอให้โอนเงินประกันผลงานของสัญญาที่บอกกล่าวการโอนสิทธิแล้ว เข้าบัญชีเงินฝากของบริษัท
28 พ.ค.52 ซ้อมความเข้าใจในการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงค่าสาธารณูปโภค กค 0409.3/ว177 ลว. 26 พ.ค.52
27 พ.ค.52 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ของส่วนราชการ นร 1201/1112 ลว. 20 พ.ค.52
27 พ.ค.52 รายงานตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ  (รายละเอียดดูได้จากWeb กลุ่มงานบัญชี)
20 พ.ค.52 ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินและบัญชีใน Website
20 พ.ค.52 ตรวจสอบลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากงบประมาณหมวดรายจ่ายอื่น
20 พ.ค.52 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการและค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน กค 0422.3/ว 161 ลว. 13 พ.ค.52
19 พ.ค.52 แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าการศึกษาของบุตร ประจำปีการศึกษา 2552 
18 พ.ค.52 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ และค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน กค 0422.3/ว 161 ลว. 13 พ.ค.52
18 พ.ค.52 รายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (รอบ 6 เดือน)
7 พ.ค.52 การตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินแทนกัน กค 0423.3/ว 147 ลว. 28 เม.ย.52
6 พ.ค.52 แนวปฏิบัติในการปรับปรุงรายการบัญชีย้อนหลังของบัญชีรับสินค้า / ใบสำคัญ(GR/IR) ในระบบ GFMIS กค 0423.3/ว 135 ลว. 20 เม.ย.52
24 เม.ย.52 ชี้แจงคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ  วันที่ 1 เมษายน 2552 กษ 0302/3723 ลว. 20 เม.ย.52
23 เม.ย.52 ขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อขอทบทวนการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2547 - 2551 (ส่วนกลาง)
23 เม.ย.52 การเลื่อนขั้นเงินเดือนตามตารางการเลื่อนเงินเดือนชั่วคราวสำหรับข้าราชการพลเรื่อน กษ 0302/3723 ลว. 20 เม.ย.52
23 เม.ย.52 ขอข้อมูลเพิ่มเติมขอทบทวนการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2548 2549 และ 2551
22 เม.ย.52 เร่งรัดการจัดส่งกระดาษทำการปรับปรุงบัญชี ปีงบประมาณ 2551
20 เม.ย.52 คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ในวันที่ 1 เมษายน 2552 และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง  Download
2 เม.ย.52 คำสั่งกรมฯ ข 223/2552 เรื่องมอบหมายอำนาจ ข 223/2552 ลว. 26 มี.ค.52
24 มี.ค.52 การจัดส่งรายละเอียดประกอบการจัดทำคำขอเบิก (เอกสารแนบ 1)
24 มี.ค.52 เร่งรัดการจัดส่งกระดาษทำการปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.2551 กค 0423.4/05473 ลว. 17 มี.ค.52
19 มี.ค.52 ข่าวดี  กรมบัญชีกลางลดวงเงิน พับขยายลง  โปรดอ่าน ว.21 กค 0406.6/ว.21 ลว. 16 มี.ค.52
18 มี.ค.52 การส่งรายงานประจำเดือน จากระบบ GFMIS
16 มี.ค.52 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กค 0406.6/ว 85 ลว 13 มี.ค.52
13 มี.ค.52 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ
12 มี.ค.52 คำสั่งกรมฯ ที่ ข 167/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ข 167/2552 ลว. 10 มี.ค.52
12 มี.ค.52 คำสั่งกรมฯ ที่ 15/2552 เรื่องกำหนดแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน 15/2552 ลว. 30 ม.ค.52
6 มี.ค.52 คำสั่งกรมฯ ที่ 119/2549  เรื่อง การทดลองและตรวจสอบวัสดุเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง download หน้า 1 , 2, 3, 4 119/2549 ลว. 19 ก.ค.49
5 มี.ค.52 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2547 - 2551 (ส่วนกลาง)
5 มี.ค.52 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการนำส่งรายได้แผ่นดินของทุนหมุนเวียนในระบบ GFMIS กค 0423.3/ว 61 ลว. 2 มี.ค.52
5 มี.ค.52 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้ การนำเงินส่งคลัง และการรายงานเงินรายได้แผ่นดิน 30/2552 ลว. 2 มี.ค.52
24 ก.พ.2552 การช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐในส่วนของ ผู้ประกันตน รายละ 2,000 บาท
24 ก.พ.2552 ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เสริมทักษะด้านการเงินการคลัง" รายละเอียด รุ่นที่ 4  รุ่นที่ 5
23 ก.พ.2552 ขอให้ตรวจสอบเลขที่เอกสาร (J9) ปรับปรุงเงินฝากคลังที่กรมบัญชีกลางไม่ผ่านรายการ เข้าดูรายละเอียดที่กลุ่มงานบัญชี
18 ก.พ.2552 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS กค 0423.3/ว30 ลว. 2 ก.พ.52
17 ก.พ. 2552 การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น ที่ นร 0506/ว113 ลว 30 มิ.ย.51
4 ก.พ. 2552 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เสริมทักษะด้านการเงินการคลัง"  รุ่นที่ 5  Download  การเดินทางไป โรงแรมวังธารา จ.ฉะเชิงเทรา
3 ก.พ. 2552 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เสริมทักษะด้านการเงินการคลัง"   Download  รุ่นที่ 2  รุ่นที่ 3
29ม.ค. 2552 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เสริมทักษะด้านการเงินการคลัง" รุ่นที่ 1
28 ม.ค. 2552 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการสำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ.2551 พ. (กค 0409.3/ว9) Download ได้ที่กลุ่มงานบัญชี
28ม.ค. 2552 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เสริมทักษะด้านการเงินการคลัง" Download หนังสืออนุมัติจัดอบรม รุ่นที่ 4, รุ่นที่ 5
คู่มือการบันทึกรายการจ่ายชำระเงินโดยส่วนราชการในระบบ GFMIS(กค 0409.3/ว452) (28ม.ค.52) ดูรายละเอียดที่กลุ่มงานบัญชี
16 ม.ค. 2552 ขอยกเลิกการแจ้งแก้ไขหรือกลับรายการสำหรับบัญชีที่ระงับการผ่านรายการ กค 0423.2/ว3447 ลว. 26 ธ.ค.51
16 ม.ค. 2552 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เสริมทักษะด้านการเงินการคลัง" Download หนังสืออนุมัติจัดอบรมรุ่นที่ 1รุ่นที่ 2, รุ่นที่ 3
ขอหารือคำสั่งจ้าง และค่าจ้างชั่วคราวรายวัน
25 ธ.ค. 2551 การปรับปรุงบัญชีย้อนหลังในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กค 0423.4/ว 436 ลว. 17 ธ.ค.51
22 ธ.ค. 2551 แจ้งผลการตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บัตรเครดิต
19 ธ.ค. 2551 การกำหนดระดับตำแหน่งผู้มีอำนาจอนุมัติ  การจ่ายเงิน  และกรรมการเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ  เพื่อให้สอดคล้องตามระบบจำแนกประเภทใหม่  ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กค 0406.3/ว.133 ลว. 8 ธ.ค.51
25 พ.ย. 2551 การจัดส่งรายงานการจัดเก็บและนำส่งค่าชลประทาน  และรายงานสรุปการเบิกจ่ายเงิน
25 พ.ย. 2551 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS
21 พ.ย. 2551 กรมบัญชีกลางสั่งพับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2547 - 2551
19 พ.ย. 2551 กรมบัญชีกลางขอสั่งพับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2551 2547  2548  2549  และ 2550 (ส่วนภูมิภาค)   (ดูรายละเอียดที่ฝ่ายควบคุมงบประมาณ)
17 พ.ย. 2551 ขอส่งสำเนาหนังสือการส่งรายงานประจำเดือนให้ สตง.
7 พ.ย. 2551 การส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยกรณีรถของทางราชการก่อให้เกิดความเสียหาย พ.ศ.2551 กค 0406.3/ว 371 ลว. 29 ต.ค.51
22 ต.ค. 2551 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ประกอบการขอเบิกเงินของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
22 ต.ค. 2551 การปรับปรุงบัญชีย้อนหลังในระบบ GFMIS (ZJ9) . เอกสารแนบ
10 ต.ค. 2551 การเบิกจ่ายค่าฟันเทียม กค 0422.2/ว 236 ลว. 7 ก.ค.51
6 ต.ค. 2008 การปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
26 ก.ย. 2551 คำสั่งกรมฯ ที่ ข 868/2551 เรื่องมอบอำนาจเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข 868/2551 ลว. 12 ก.ย.51
26 ก.ย. 2551 คำสั่งกรมฯ ที่ 242/2551 เรื่องกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและนำส่งเงิน ค่าขายแบบ เงินประกันซอง เงินประกันสัญญา และเงินอื่นๆ ในส่วนกลาง 242/2551
26 ก.ย. 2551 บัญชีค่าตอบแทนพนักงานราชการ
26 ก.ย. 2551 หลักเกณฑ์การเลื่อนขึ้นค่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2551 ในวันที่ 1 ต.ค.51
25 ก.ย. 2551 การกำหนดเวลารับใบสำคัญ
24 ก.ย. 2551 รายงานตามระบบการรับและนำส่งเพิ่มเติม กค0409.2/ว 294 ลว. 4 ก.ย.51
24 ก.ย. 2551 แจ้งรายงานผลการเข้าประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ให้หน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค
22 ก.ย. 2551 รายงานแสดงยอดงบประมาณ ตามหน่วยรับงบประมาณ กค0409.2/ว 302 ลว. 10 ก.ย.51
22 ก.ย. 2551 กระบวนงานการบันทึกรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลังในระบบ GFMIS กค0409.2/ว 296 ลว. 5 ก.ย.51
20 ก.ย.2551 การเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค  กรณีมีเงินสมทบ กค0406.3/ว.92 ลว. 28 ส.ค.51
11 ก.ย. 2551 การเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
8 ก.ย. 2551 คำสั่งกรมชลประทานที่ 189/2550 เรื่องการยืมเงินของส่วนราชการ 189/2550 ลว.15 ส.ค.50
3 ก.ย. 2551 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2551 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2547, 2548, 2549 และ 2550
5 ก.ย. 2551 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง . เอกสารแนบ 1 . เอกสารแนบ 2 กค 0423.3/ ว260 ลว. 30 ก.ค.51
5 ก.ย. 2551 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS . เอกสารแนบ 1 กค0423.3/ ว263 ลว. 31 ก.ค.51
5 ก.ย. 2551 การจัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ รายงานค่าใช้จ่ายและสวัสดิการต่างๆ
5 ก.ย. 2551 ขอให้ตรวจสอบและแจ้งแก้ไขหรือกลับรายการสำหรับบัญชีที่ระงับการผ่านรายการ กค 0423.2/ ว277 ลว. 15 ส.ค.51
5 ก.ย. 2551 การเบิกจ่ายเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาการณ์และเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมเงิน กค 0406.6/20874 ลว. 7 ส.ค.51
5 ก.ย. 2551 การเบิกจ่ายค่าการศึกษาของบุตรในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2551 กค 0422.3 / ว271 ลว. 7 ส.ค.51
5 ก.ย. 2551 การบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS กค 0409.3/20431ลว. 1 ส.ค.51
26 ส.ค. 2551 ด่วน !แจ้งหน่วยเบิกจ่าย : การขอขยายและขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2551 กรณีมี Terminal  ส่วนท้องถิ่น
  แบบฟอร์มขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2551 กรณีมี Terminal
26 ส.ค. 2551 ด่วน !แจ้งหน่วยเบิกจ่าย : การขอขยายและขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2551 กรณีไม่มี Terminal
  แบบฟอร์มขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2551 กรณีไม่มี Terminal
กองการเงินและบัญชี ตึกอำนวยการ 811 กรมชลประทาน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300