สถิติผู้เข้าชม


Essays, research papers and term papers that are original and nonplagarized.
 

 

ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2551

 
 จำนวนออนไลน์

 

มี คน ออนไลน์ในขณะนี้ 

 

 

  ซอร์ฟแวร์สนับสนุน

 

อ่านไฟล์นามสกุล PDF

แสดงผล flash

แตกไฟล์ .zip

_blank

แตกไฟล์ .rar

_blank

 
 

 

 

 


 

 

 

   หลักเกณฑ์การจัดทำต้นทุนผลผลิต ปี 2553 มีการปรับใหม่ต่างจากปี 2552  

 

           


 

ด่วนที่สุด เนื่องจากเครื่องรับโทรสารหมายเลข 0-2669-3561 ไม่สามารถรับเอกสารจำนวนมาก จึงขอให้ส่งเอกสารที่หมายเลข 0-2241-5060 และ 0-2241-4507 แทน
โดยระบุ บง.งบ.2 ที่มุมขวาบน

   
31 ส.ค.52
แนวปฏิบัติในการขออนุมัติเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
และกรณีส่วนเกินค่าคลอดบุตรประกันสังคม
   
31 ส.ค.52
กำหนดเวลารับใบสำคัญที่จะต้องเบิกจ่ายเงินให้ทันภายในปีงบประมาณ 2552
   
27 ส.ค.52
หนังสือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำักัด(มหาชน) ที่ KTC 519/2552
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2552 แจ้งความสะดวก และประโยชน์สูงสุด
จากการใช้จ่ายงบประมาณด้วยบัตร KTC -- ขอดูรายละเอียดคู่มือ
วางแผนจัดอบรมสัมมนา 2552/2553 ได้ที่งานเงินทดรองราชการ
ฝ่ายการเงิน กองการเงินและบัญช
   
26 ส.ค.52
ข้อหารือของกรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ
   
25 ส.ค.52
ซ้อมความเข้าใจ เรื่อง การขอเบิกใบเสร็จรับเงิน
   
24 ส.ค.52
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกรายการเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงค่าสาธารณูปโภค
กค 0409.3/ว280
เอกสารแนบ กค 0409.3/ว449 ลว 26 ธ.ค.51  
กค 0409.3/ว177 ลว 26 พ.ค.52
   
24 ส.ค.52
ประกาศเรื่องการอนุมัติเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
และกรณีส่วนเกินค่าคลอดบุตรประกันสังคม
   
20 ส.ค.52
ข้อมูลหลักผู้ขายในส่วนของข้อมูลธนาคารในระบบ GFMIS กค0420.5/ว269
   
18 ส.ค.52
การอนุมัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีค่าฟอกเลือกด้วยเครื่องไตเทียม
และกรณีส่วนเกินค่าคลอดบุตรประกันสังคม
   
 

 

 

 

 

  ข่าวทั้งหมด
 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS
ณ หอประชุมชูชาติกำภู
เมื่อวันที่  30 - 31 กรกฎาคม 2552

 

กรมควบคุมโรคและสำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ศึกษาดูงานวิธีการทำงานระบบ GFMIS ของการใช้บัตรเครดิตราชการ
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552

 

      

ประมวลกิจกรรม

    
   
 
   
   

 

 

 

    
   
1 ก.ค.52
ด่วนที่สุด  ขอแจ้งกำหนดการจ่าย "เช็คช่วยชาติ" รง 0625/ว286
   

23 มิ.ย.52

 

ด่วนที่สุดด่วนที่สุด  หลักเกณฑ์การนำเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและ
บุคลากรภาครัฐส่งคืนคลัง

   
20 พ.ค.52 ด่วนที่สุด ตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับเิงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพ
ประชาชน และบุคลากรภาครัฐ
   
   
 

 

 

 
 ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
 

นางสุชาดา ชวนานนท์

 

 

_blank 


 

 

หน่วยงานสังกัดกองการเงินและบัญชี
หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 


Google ในเว็บ

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ?2009 คณะทำงานจัดทำ Web site กองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

โทร. 2419 , 2336
THIS WEBSITE IS SUPPORTED IE6&IE7.