Google ในเว็บ

 

>> ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (23 มิ.ย. 60)    
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
>> ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ (23 มิ.ย. 60)  
>> คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 83/2560 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูง
ของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ
<รายละเอียดแนบท้ายประกาศ> (22 มิ.ย. 60)
>> คำสั่งกรมชลประทานที่ 84/2560 เรื่องให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว / [รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
(22 มิ.ย. 60)

(Username และ Password สำหรับเปิดข่าวการเงินให้ใช้ Username และ Password สำหรับเข้าใช้
สารสนเทศภายในของกรม ซึ่งศูนย์สารสนเทศ ได้แจกให้กับฝ่ายบริหารของ ทุกสำนัก/กองไว้แล้ว)

20 ก.ย.61 รายงานการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงิน (งบ.9196/2561 ลว. 19 กันยายน 2561)
18 ก.ย. 61 หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด (งบ. 9389/2561 ลว. 18 กันยายน 2561)
18 ก.ย.61 ขอให้จัดส่งรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบ. 9262/2561 ลว. 17 กันยายน 2561)
18 ก.ย.61 การจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดกรมชลประทาน (งบ.9368/2561 ลว.17 กันยายน 2561) Download เอกสารแนบ
กค 0410.2/ว67 ลงวันที่ 23 กรกฏาคม 2561
กค 0410.3/ว 376 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561
กค 0410.3/ว 93 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

กค 0423.3/ว 224 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557
18 ก.ย.61 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือการปฏิบัิติงานกองการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบ. 9335/2561 ลว. 17 กันยายน 2561)
14 ก.ย.61 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกันเงินไว้เหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบ.9284/2561 ลว.14 กันยายน 2561)
->> แบบฟอร์ม
->> การสร้างเอกสารสำรองเงินและเลือกรายการ (LIST)ในระบบ GFMIS Web Online
->> ขั้นตอนการบันทึกระบบงานบริหารเงินกันเหลื่อมปี ในระบบ BIS
13 ก.ย.61 กำหนดวันประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบ.9212/2561 ลว. 12 กันยายน 2561)
13 ก.ย.61 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกแจ้งวันที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน และวันที่สิ้ันสุดความเป็นผู้ประกันตนของพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวรายงัน (งบ.9173/2561 ลว.12 กันยายน 2561)
10 ก.ย.61 ขออนุมัติหลักการดำเนินการจัดประชุมราชการของกองการเงินและบัญชี (กงบ.496/2561 ลว. 5 กันยายน 2561)
6 ก.ย.61 ขอให้จัดส่งรายงานการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน (1ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) (งบ.8936/2561 ลว. 6 กันยายน 2561)
5 ก.ย.61 ปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบริการสาธารณาสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแหพทย์และพยาธิวิทยา เพิ่มเติม (งบ.8742/2561 ลว. 5 กันยายน 2561)
3 ก.ย.61

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณ๊ไม่มีหนี้ผูกผัน ด่วนที่สุด (งบ.8772/2561 ลว. 3 กันยายน 2561)

Downlond แบบฟอร์ม

3 ก.ย.61 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด (ผพค.236/2561 ลว. 31 สิงหาคม 2561)
29 ส.ค.61 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขรายการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS (งบ.8467/2561 ลว. 29 สิงหาคม 2561)
29 ส.ค.61 การจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ด่วนที่สุด (งบ.8610/2561 ลว. 29 สิงหาคม 2561)
29 ส.ค.61 การจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด (งบ. 8609/2561 ลว.29 สิงหาคม 2561)
27 ส.ค.61 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบ.8529/2561 ลว. 27 สิงหาคม 2561)
27 ส.ค.61 การจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบ.8490/2561 ลว.24 สิงหาคม 2561)
24 ส.ค.61

การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการแทนทุนหมุนเวียน
(งบ.8460/2561 ลว. 24 สิงหาคม 2561)

24 ส.ค.61 การควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ BIS (งบ.8311/2561 ลว. 23 สิงหาคม 2561)
22 ส.ค.61 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบ.8382/2561 ลว. 22 สิงหาคม 2561)
21 ส.ค.61 การจัดส่งรายงานสรุปครุภัณฑ์ ตามแบบ สท.งท.01, สท.งท.02, สท.งท.03-1, สท.งท.03-2 และ สท.งท.03-3 (งบ.8323/2561 ลว.21 สิงหาคม 2561)
20 ส.ค.61 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online (งบ.8041/2561 ลว.17 สิงหาคม 2561)
15 ส.ค.61 รายงานการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงิน (งบ.7889/2561 ลว.15 สิงหาคม 2561)
14 ส.ค.61 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2554-2560 (งบ.7918/2561 ลว.12 สิงหาคม 2561)
9 ส.ค.61 การตรวจสอบการรับชำระหนี้ค่าชลประทานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (งบ.7936/2561 ลว.8 สิงหาคม 2561)
8 ส.ค.61 กำหนดเวลารับใบสำคัญที่จะต้องเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(กงบ.433/2561 ลว.7 สิงหาคม 2561)
3 ส.ค.61 แจ้งการรับลงทะเบียนการขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีทางอีเมล (e-statement) (งบ.7672/2561 ลว.3 สิงหาคม 2561)
25 ก.ค.61 สิทธิพิเศษเมื่อเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ผ่านบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม -31 ธันวาคม 2561 (ผกง.1603/2561 ลว.23 กรกฎาคม 2561)
พระราชบัญญัติ 
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ข้อบังคับ 
คำสั่ง
คำสั่งการมอบอำนาจ
ประกาศกรมชลประทาน
ศูนย์ต้นทุนในระบบ GFMIS
รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก
  เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
  เงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ   
  ค่าเช่าบ้าน     
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม                  
  ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ    
  ยืมเงินราชการ    
  การใช้บัตรเครดิตราชการ    
  กองทุนประกันสังคม  
 
ถาม-ตอบ
รายงานการเงินประจำปี
กรมชลประทาน
ระบบ BIS 
ระบบ GFMIS
ควบคุมภายใน
ต้นทุนผลผลิต 
ระบบ FAD Data Entry
ระบบ Slip - Online 
รายงานสลิปเงินเดือนและค่าใช้จ่าย
โครงการฝึกอบรม/สัมมนาประจำปี
รักษามาตรฐานระยะเวลาให้บริการ
หนังสือเวียน
คู่มือ
รายงานประจำปี
แบบฟอร์ม
ใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินงบประมาณ
รายงานทางบัญชี
งบทดลองประจำเดือน           
บัญชีพักสินทรัพย์                 
วัสดุคงคลัง                             
ค่าเสื่อมราคา                          
เงินรายได้แผ่นดิน                 
เงินฝากคลัง    
รายงานผลการดำเนินงานบัญชีงาน
ระหว่างก่อสร้าง
รายงานความเครื่อนไหวเงินรับฝาก (ZGL_RPT018)
รายงานการเบิกจ่ายเงิน
รายงานการเบิกเงิน                                        
รายงานการจ่ายเงิน                                         
รายงานการรับและนำส่งเงิน        
รายงานการรับ-คืนเงินประกันซอง/สัญญา   
รายงานการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ EIS
รายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและเงินขยาย
รายงานการปรับหมวดรายจ่าย J7
เงินนอกงบประมาณ
รายงานทางบัญชี
รายได้ค่าชลประทาน               
ลูกหนี้ค่าชลประทาน                             
รายงานการโอนขายบิล
เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน                                    
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน                                       
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ          
บัญชีอัตราเงินเดือนขัาราชการ                
ระเบียบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ                         
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผล
การปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
และดีมาก และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง                          
แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้าราชการ             
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                       
บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ระเบียบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ                         
คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานราชการทั่วไป
บัญชีอัตราค่าคอบแทนพนักงานราชการ
ระเบียบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ   
คำสั่งเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มเกี่ยวกับพนักงานราชการ
หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างชั่วคราว
บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว
แบบฟอร์มเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
 
ระบบบริการข้อมูลบำเหน็จบำนาญ
การบริการข้อมูลหนังสือรับรองการหักภาษี
(ผู้รับบำนาญและผู้รับบำเหน็จรายเดือน) 


   
 
ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ วันที่ 10 กันยายน 2561 
Download รายละเอียด 
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 
ออกจาก สชป.1-17)

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 
Download รายละเอียด 
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 
ออกจาก สชป.1-17)

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561 
Download รายละเอียด 
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 
ออกจาก สชป.1-17)
 
 
   >> สถิติการเบิกจ่ายย้อนหลัง
 
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจ่ายชำระค่าไฟฟ้าของกรมชลประทาน
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี ตึกอำนวยการ กรมชลประทาน

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี
ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
บริเวณด้านหลังกองการเงินและบัญชี

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมการจัดทำคู่มือการบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ BIS

 
 
   >> ประมวลภาพกิจกรรม
 
การใช้ห้องประชุม แบบสำรวจความพึงพอใจ
การใช้งาน Website
กองการเงินและบัญชี
สถิติผู้เข้าชมแบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมกองการเงิน


<< รายละเอียดเพิ่มเติม >>

AmazingCounters.com

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559

s