Google ในเว็บ

 

ประกาศกรมชลประทาน เรื่องอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 186/2559 เรื่องเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 187/2559 เรื่องให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 188/2559 เรื่องให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 189/2559 เรื่องเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 16/2559 เรื่องให้พนักงานราชการได้รับเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 17/2559 เรื่องให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

(Username และ Password สำหรับเปิดข่าวการเงินให้ใช้ Username และ Password สำหรับเข้าใช้
สารสนเทศภายในของกรม ซึ่งศูนย์สารสนเทศ ได้แจกให้กับฝ่ายบริหารของ ทุกสำนัก/กองไว้แล้ว)

28 เม.ย.2560 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มผู้ขายในระบบ GFMIS (งบ.4063/2560 ลว.28 เม.ย.2560)
27 เม.ย.2560 การขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 (งบ.4277/2560 ลว.27 เม.ย.2560)
Downlond
เอกสารแนบ 1
20 เม.ย.2560 วิธีการเรียกรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ในระบบ GFMIS
(งบ.3969/2560 ลว.19 เม.ย.2560)
7 เม.ย.2560 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ระบบบริหารเงินงบประมาณและเงินกันไว้เบิกเหลี่ยมปี (Budget Information System : BIS)

(งบ.3661/2560 ลว. 5 เม.ย.2560)
7 เม.ย.2560 ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักประกัน
(งบ.3399/2560 ลว. 7 เม.ย.2560)
7 เม.ย.2560 ประชุมชี้แจง / ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจําของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้าง สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ (ในวันที่ 31 มีนาคม 2560)
4 เม.ย.2560 แจ้งข้อมูลการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 - 2559 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ที่ได้รับ
อนุมัติจากรมบัญชีกลาง
(งบ 3558/2560 ลว.4 เม.ย.2560)
31 มี.ค.2560 ซ้อมความเข้าใจในการนำเงินรางวัลที่ได้รับนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
(งบ.3246/2560 ลว.31 มี.ค.60)
31 มี.ค.2560 การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
(งบ.1527/2560 ลว.31 มี.ค.60)
31 มี.ค.2560 หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
(งบ.3358/2560 ลว.31 มี.ค.60)
30 มี.ค.2560 ขอตรวจสอบรายชื่อบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS
(งบ.3244/2560 ลว.30 มี.ค.60)
29 มี.ค.2560 ขอเชิญประชุมซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
ได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ
(งบ.3240/2560 ลว.29 มี.ค.60)
28 มี.ค.2560 การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(งบ.3059/2560 ลว.28มี.ค.60)
27 มี.ค.2560 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
(งบ.3131/2560 ลว.27 มี.ค.60) Downlond
เอกสารแนบ 1
เอกสสารนบ 2
24 มี.ค.2560 หลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(งบ.2044/2560 ลว.23 มี.ค.60)
24 มี.ค.2560 ซ้อมความเข้าใจการบันทึกรหัสแหล่งของเงินในระบบ GFMIS1 (งบ.3056/2560 ลว.23 มี.ค.60)
24 มี.ค.2560 การตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบ.3042/2560 ลว.23 มี.ค.60)
พระราชบัญญัติ 
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ข้อบังคับ 
คำสั่ง
คำสั่งการมอบอำนาจ
ศูนย์ต้นทุนในระบบ GFMIS
รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก
  เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
  เงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ   
  ค่าเช่าบ้าน     
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม                  
  ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ    
  ยืมเงินราชการ    
  การใช้บัตรเครดิตราชการ    
  กองทุนประกันสังคม  
 
นางสาวทิพาภรณ์  วชิราภากร
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
ถาม-ตอบ
รายงานการเงินประจำปี
กรมชลประทาน
ระบบ BIS 
ระบบ GFMIS
ควบคุมภายใน
ต้นทุนผลผลิต 
ระบบ Slip - Online 
โครงการฝึกอบรม/สัมมนาประจำปี
รักษามาตรฐานระยะเวลาให้บริการ
หนังสือเวียน
คู่มือ
รายงานประจำปี
แบบฟอร์ม KTB
 


สัมภาษณ์พิเศษ รมว.กษ. นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เงินงบประมาณ
รายงานทางบัญชี
งบทดลองประจำเดือน           
บัญชีพักสินทรัพย์                 
วัสดุคงคลัง                             
ค่าเสื่อมราคา                          
เงินรายได้แผ่นดิน                 
เงินฝากคลัง    
รายงานผลการดำเนินงานบัญชีงาน
ระหว่างก่อสร้าง
รายงานผลการดำเนินงานบัญชีพักงาน
ระหว่างก่อสร้าง
 
รายงานการเบิกจ่ายเงิน
รายงานการเบิกเงิน                                        
รายงานการจ่ายเงิน                                         
รายงานการรับและนำส่งเงิน        
รายงานการรับ-คืนเงินประกันซอง/สัญญา   
รายงานการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ EIS
รายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและเงินขยาย
รายงานการปรับหมวดรายจ่าย J7
เงินนอกงบประมาณ
รายงานทางบัญชี
รายได้ค่าชลประทาน               
ลูกหนี้ค่าชลประทาน                             
รายงานการโอนขายบิล
เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน                                    
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน                                       
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
รายงานอื่นๆ
รายงานการหักสวัสดิการที่พักอาศัย กรมชลประทาน
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ          
บัญชีอัตราเงินเดือนขัาราชการ                
ระเบียบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ                         
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผล
การปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
และดีมาก และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง                          
แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้าราชการ             
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                       
บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ระเบียบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ                         
คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานราชการทั่วไป
บัญชีอัตราค่าคอบแทนพนักงานราชการ
ระเบียบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ   
คำสั่งเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มเกี่ยวกับพนักงานราชการ
หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างชั่วคราว
บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว
แบบฟอร์มเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
 
ระบบบริการข้อมูลบำเหน็จบำนาญ
การบริการข้อมูลหนังสือรับรองการหักภาษี
(ผู้รับบำนาญและผู้รับบำเหน็จรายเดือน) 


   
 
ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ณ วันที่ 24 เมษายน 2560 
Download รายละเอียด 
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 
ออกจาก สชป.1-17)

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ณ วันที่ 18 เมษายน 2560 
Download รายละเอียด 
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 
ออกจาก สชป.1-17)

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ณ วันที่ 10 เมษายน 2560 
Download รายละเอียด 
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 
ออกจาก สชป.1-17)
 
 
   >> สถิติการเบิกจ่ายย้อนหลัง
 
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
ร่วมเป็นประธานในงานสวดอภิธรรมศพมารดา ของ นางเรวดี สวนมะม่วง ลูกจ้างประจำกองการเงินและบัญชี
ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
พร้อมด้วยผู้บริหารกองการเงินและบัญชี ร่วมแสดงความยินดีกับ นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
ที่ได้รับตำแหน่งรองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดประชุม
ชลประทานโลก ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
 
 
   >> ประมวลภาพกิจกรรม
 
การใช้ห้องประชุม แบบสำรวจความพึงพอใจ
การใช้งาน Website
กองการเงินและบัญชี
สถิติผู้เข้าชม


<< รายละเอียดเพิ่มเติม >>

AmazingCounters.com

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559