Google ในเว็บ

 

(Username และ Password สำหรับเปิดข่าวการเงินให้ใช้ Username และ Password สำหรับเข้าใช้
สารสนเทศภายในของกรม ซึ่งศูนย์สารสนเทศ ได้แจกให้กับฝ่ายบริหารของ ทุกสำนัก/กองไว้แล้ว)

14 ธ.ค.61 ขอเชิญประชุมเรื่องการดำเนินการโอนครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานให้กรมชลประทาน
(งบ.14070/2561 ลว.14 ธันวาคม 2561)
14 ธ.ค.61 ขอเชิญประชุม เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561(งบ.14078/2561 ลว.14 ธันวาคม 2561)
12 ธ.ค.61 แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
(งบ.13897/2561 ลว.11 ธันวาคม 2561)
11 ธ.ค.61 ซ้อมความเข้าใจการขอหนังสือรับรองอัตราเงินเดือนข้าราชการ อัตราค่าจ่างลูกจ้างประจำและอัตราตอบแทนพนักงานราชการ (เฉพาะส่วนกลาง)
(งบ.13842/15 ลว.7 ธันวาคม 2561)
27 พ.ย.61 รายละเอียดร่างการกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ผบช.งบ.375/2561 ลว.27 พฤศจิกายน 2561)
->> รายงานกิจกรรมย่อยสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
23 พ.ย.61 การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการแทนทุนหมุนเวียน ด่วนที่สุด (งบ.13211/2561 ลว. 22 พฤศจิกายน 2561)
16 พ.ย.61 งบประมาณที่ถูกพันไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด (งบ.13158/2561 ลว. 16 พฤศจิกายน 2561)
14 พ.ย.61 :ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งใช้เงินยืม (งบ.13021/2561 ลว.14 พฤศจิกายน 2561)
7 พ.ย. 61 แนวปฏิบัติตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (งบ.12742/2561 ลว. 7 พฤศจิกายน 2561)
5 พ.ย.61 การบังคับใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด (งบ. 12469/2561 ลว. 5 พฤศจิกายน 2561)
31 ต.ค. 61 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน (งบ. 12437/2561 ลง. 31 ตุลาคม 2561
31 ต.ค.61 ซ้อมความเข้าใจในการจัดทำและนำส่งสรุปรายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนจัดรูปที่ดินและสรุปรายงานการรับรายได้ของสำนักงานจัดรูปที่ดิน และจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(งบ.12405/2561 ลว. 30 ตุลาคม 2561)
30 ต.ค.61 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายส่งคืนปีเก่า ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทอรนิกส์ (งบ.12162/2561 ลว. 25 ตุลาคม 2561)
29 ต.ค.61 ซ้อมความเข้าใจในการจัดทำและนำส่งสรุปรายงานการรับ-จ่ายเงิน (แบบ สจ.01) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบ.12071/2561 ลว. 26 ตุลาคม 2562)
29 ต.ค.61 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับคืนเงินเบิกส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (งบ.12214/2561 ลว. 26 ตุลาคม 256
29 ต.ค.61 รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบ.12284/2561 ลว. 26 ตุลาคม 2561)
18 ต.ค.61 การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการแทนทุนหมุนเวียน ด่วนที่สุด (งบ.11924/2561 ลว.18 ตุลาคม 2561)
18 ต.ค.61 การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS (งบ.11405/2561 ลว. 18 ตุลาคม 2561)
18 ต.ค.61 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) (งบ.11813/2561 ลว. 18 ตุลาคม 2561)
18 ต.ค.61 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาเข่าเครื่องถ่ายเอกสารของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบ.11501/2561 ลว. 18 ตุลาคม 2561)
12 ต.ค.61 แจ้งข้อมูลการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2556-2560 และการกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปีงบประมาณปี พ.ศ.2561 กรณีเสมือนมีหนี้ผูกพันที่ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกล (งบ.11256/2561 ลว. 12 ตุลาคม 2561)
8 ต.ค.61 แจ้งข้อมูลการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 และการกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปีงบประมาณปี พ.ศ.2561 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ที่ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกล (งบ.10671/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561)
5 ต.ค.61 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2561 ไว้เบิกเหลี่ยมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (งบ.10554/2561 ลว.5 ตุลาคม 2561)
3ต.ค.61 รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (งบ.10141/2561 ลว. 3 ตุลาคม 2561)
พระราชบัญญัติ 
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ข้อบังคับ 
คำสั่ง
คำสั่งการมอบอำนาจ
ประกาศกรมชลประทาน
ศูนย์ต้นทุนในระบบ GFMIS
รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก
  เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
  เงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ   
  ค่าเช่าบ้าน     
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม                  
  ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ    
  ยืมเงินราชการ    
  การใช้บัตรเครดิตราชการ    
  กองทุนประกันสังคม  
 
ถาม-ตอบ
รายงานการเงินประจำปี
กรมชลประทาน
ระบบ BIS 
ระบบ GFMIS
ควบคุมภายใน
ต้นทุนผลผลิต 
ระบบ FAD Data Entry
ระบบ Slip - Online 
รายงานสลิปเงินเดือนและค่าใช้จ่าย
โครงการฝึกอบรม/สัมมนาประจำปี
รักษามาตรฐานระยะเวลาให้บริการ
หนังสือเวียน
คู่มือ
รายงานประจำปี
แบบฟอร์ม
ใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี
ใบแจ้งชำระเงิน(Pay-in)เบิกเกินส่งคืน
เงินงบประมาณ
รายงานทางบัญชี
งบทดลองประจำเดือน           
บัญชีพักสินทรัพย์                 
วัสดุคงคลัง                             
ค่าเสื่อมราคา                          
เงินรายได้แผ่นดิน                 
เงินฝากคลัง    
รายงานผลการดำเนินงานบัญชีงาน
ระหว่างก่อสร้าง
รายงานความเครื่อนไหวเงินรับฝาก (ZGL_RPT018)
รายงานการเบิกจ่ายเงิน
รายงานการเบิกเงิน                                        
รายงานการจ่ายเงิน                                         
รายงานการรับและนำส่งเงิน        
รายงานการรับ-คืนเงินประกันซอง/สัญญา   
รายงานการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ EIS
รายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและเงินขยาย
รายงานการปรับหมวดรายจ่าย J7
เงินนอกงบประมาณ
รายงานทางบัญชี
รายได้ค่าชลประทาน               
ลูกหนี้ค่าชลประทาน                             
รายงานการโอนขายบิล
เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน                                    
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน                                       
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ          
บัญชีอัตราเงินเดือนขัาราชการ                
ระเบียบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ                         
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผล
การปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
และดีมาก และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง                          
แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้าราชการ             
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                       
บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ระเบียบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ                         
คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานราชการทั่วไป
บัญชีอัตราค่าคอบแทนพนักงานราชการ
ระเบียบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ   
คำสั่งเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มเกี่ยวกับพนักงานราชการ
หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างชั่วคราว
บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว
แบบฟอร์มเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
 
ระบบบริการข้อมูลบำเหน็จบำนาญ
การบริการข้อมูลหนังสือรับรองการหักภาษี
(ผู้รับบำนาญและผู้รับบำเหน็จรายเดือน) 


   
 
ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 
Download รายละเอียด 
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 
ออกจาก สชป.1-17)

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 
Download รายละเอียด 
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 
ออกจาก สชป.1-17)

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 
Download รายละเอียด 
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 
ออกจาก สชป.1-17)
 
 
   >> สถิติการเบิกจ่ายย้อนหลัง
 

กองการเงินและบัญชี โดยส่วนพัฒนาระบบงานคลังและส่วนควบคุมงบประมาณ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ             หลักสูตรการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีในระบบ BIS (Budget Information System) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561 ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานชลประทานที่ 7
โดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 กองการเงินและบัญชี โดยส่วนควบคุมงบประมาณและพัฒนาระบบงานคลัง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีในระบบ BIS (Budget Information System) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2561
ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานชลประทานที่ 8 ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 มอบหมายให้
นายประเทือง วันดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ
ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสุรินทร์
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
 
 
   >> ประมวลภาพกิจกรรม
 
การใช้ห้องประชุม แบบสำรวจความพึงพอใจ
การใช้งาน Website
กองการเงินและบัญชี
สถิติผู้เข้าชมแบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมกองการเงิน


<< รายละเอียดเพิ่มเติม >>

AmazingCounters.com

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559