Google ในเว็บ

 

(Username และ Password สำหรับเปิดข่าวการเงินให้ใช้ Username และ Password สำหรับเข้าใช้
สารสนเทศภายในของกรม ซึ่งศูนย์สารสนเทศ ได้แจกให้กับฝ่ายบริหารของ ทุกสำนัก/กองไว้แล้ว)

18 ก.ย. 63 แบบฟอร์มขอเบิกใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้ค่าชลประทาน/ใบแจ้งปริมาตรน้ำ/ใบรับหลักประกันซอง(งบ 11416/2563 ลว. 17 กันยายน 2563)
16 ก.ย. 63 การจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดกรมชลประทาน (งบ 11389/2563 ลว. 16 กันยายน 2563)
15 ก.ย. 63 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563
(กงบ 1936/2563 ลว. 14 กันยายน 2563)
15 ก.ย. 63 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563
(กงบ 1935/2563 ลว. 14 กันยายน 2563)
15 ก.ย. 63 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563
(กงบ 1934/2563 ลว. 14 กันยายน 2563)
14 ก.ย. 63 การตรวจสอบข้อมูลยอดคงเหลือราคาทุนของสินทรัพย์ในระบบ GFMIS (กงบ 1929/2563 ลว. 11 กันยายน 2563)
9 ก.ย. 63 รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 170 ของเงินนอกงบประมาณ หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค
(งบ 10849/2563 ลว. 8 กันยายน 2563)
3 ก.ย. 63 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขาย (งบ 10832/2563 ลว. 3 กันยายน 2563)
2 ก.ย. 63 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี เพิ่มเติม (งบ 10640/2563 ลว. 1 กันยายน 2563)
27 ส.ค. 63 การจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำเดือนกันยายน 2563 (งบ 10089/2563 ลว. 27 สิงหาคม 2563)
27 ส.ค. 63 การจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินของกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำเดือนกันยายน 2563 (งบ 10173/2563 ลว. 27 สิงหาคม 2563)
27 ส.ค. 63 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (งบ 10190/2563 ลว. 26 สิงหาคม 2563) Download แบบฟอร์มขอกันเงิน
25 ส.ค. 63 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานเงินทุน/ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
การส่งคืนเงินที่ได้รับเกินกว่าสิทธิอันพึงได้รับ
(งบ 10045/2563 ลว. 25 สิงหาคม 2563)
21 ส.ค. 63 การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบันทึกรายการที่ดิน (งบ 9722/2563 ลว. 13 สิงหาคม 2563)
19 ส.ค. 63 กำหนดเวลารับใบสำคัญที่จะต้องเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กงบ 1862/2563 ลว. 19 สิงหาคม 2563)
19 ส.ค. 63 แนวทางการบันทึกบัญชี สินทรัพย์ถาวรของเงินนอกงบประมาณประเภททุนหมุนเวียน (กงบ 1867/2563 ลว. 18 สิงหาคม 2563)
19 ส.ค. 63 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้าง และการเบิกจ่ายเงินของลูกจ้างชั่วคราว (กงบ 1866/2563 ลว. 17 สิงหาคม 2563)
14 ส.ค. 63 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานกองทุน/ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ของทุนหมุนเวียน
(งบ 9651/2563 ลว. 14 สิงหาคม 2563)
14 ส.ค. 63 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 สำหรับปีภาษี 2562 (งบ 9756/2563 ลว. 14 สิงหาคม 2563)
13 ส.ค. 63 รายงานสรุปครุภัณฑ์ ตามแบบ สท.งท.02 สท.งท.03-1 สท.งท.03-2 และ สท.งท.03-3 (งบ 9634/2563 ลว. 11 สิงหาคม 2563)
29 ก.ค. 63 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (งบ 8913/2563 ลว. 29 กรกฎาคม 2563)
24 ก.ค. 63 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) (งบ 8803/2563 ลว. 24 กรกฎาคม 2563)
24 ก.ค. 63 การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสวัสดิการภายในกรมชลประทาน (กงบ 1783/2563 ลว. 23 กรกฎาคม 2563)
10 ก.ค. 63 การคืนเงินสมทบผู้ประกันตนของพนักงานราชการ (งบ 8094/2563 ลว. 9 กรกฎาคม 2563)
26 มิ.ย. 63 แนวทางการปฏิบัติสำหรับการฝึกอบรมผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง (งบ 7732/2563 ลว. 26 มิถุนายน 2563)
26 มิ.ย. 63 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการนำส่งเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) สำหรับทุนหมุนเวียน
(งบ 7685/2563 ลว. 25 มิถุนายน 2563)
12 มิ.ย. 63 การเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรูปแบบ Online
(งบ 6829/2563 ลว. 11 มิถุนายน 2563)
11 มิ.ย. 63 แนวทางการโอนครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานให้กรมชลประทาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(เพิ่มเติม)
(งบ 6546/2563 ลว. 10 มิถุนายน 2563)
8 มิ.ย. 63 แจ้งให้สำนัก กอง ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (กงบ 1671/2563 ลว. 5 มิถุนายน 2563)
8 มิ.ย. 63 ารเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 และแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2563 (กงบ 1670/2563 ลว. 5 มิถุนายน 2563)
27 พ.ค. 63 ซ้อมความเข้าใจการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบ.6097/2563 ลว. 27 พฤษภาคม 2563)
16 พ.ค. 63 ซ้อมเข้าใจการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ (งบ 5507/2563 ลว. 15 พฤษภาคม 2563)
14 พ.ค. 63 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกตรวจรับ (บร.01) ในระบบ GFMIS (งบ 5875/2563 ลว. 13 พฤษภาคม 2563)
14 พ.ค. 63 การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (งบ 5874/2563 ลว. 13 พฤษภาคม 2563)
8 พ.ค. 63 แจ้งปิดสาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอัศวรรณมอลล์ สามเสน (งบ 5525/2563 ลว. 7 พฤษภาคม 2563)
30 เม.ย. 63

แนวทางการโอนครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานให้กรมชลประทาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(งบ 5126/2563 ลว. 29 เมษายน 2563)

30 เม.ย. 63 แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส (งบ 4542/2563 ลว. 29 เมษายน 2563)
30 เม.ย. 63 มาตรการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2
(พิเศษ (COVID-19) /29 ลว. 30 เมษายน 2563
30 เม.ย. 63 การระบุและตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบ 5220/2563 ลว. 29 เมษายน 2563)
30 เม.ย. 63 แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง (งบ 5251/2563 ลว. 29 เมษายน 2563)
22 เม.ย. 63 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยง
หรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2)
(งบ 4514/2563 ลว. 20 เมษายน 2563)
10 เม.ย. 63

แนวทางการนำส่งเงินประกันสังคม ตามมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ของสำนักงานประกันสังคม (เพิ่มเติม)
(งบ 4446/2563 ลว. 10 เมษายน 2563)

8 เม.ย. 63 แนวทางการนำส่งเงินประกันสังคม ตามมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคม
(งบ4191/2563 ลว. 7 เมษายน 2563)
8 เม.ย. 63 มาตรการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(งบ 4230/2563 ลว. 8 เมษายน 2563)
3 เม.ย. 63 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยง
หรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(งบ 4098/2563 ลว. 3 เมษายน 2563)
3 เม.ย. 63 รายงานประจำปีของกองการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบ 4063/2563 ลว. 3 เมษายน 2563)
3 เม.ย. 63 แจ้งข้อมูลการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประเภทเอกสาร CK และ CF ที่ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง
(งบ 4036/2563 ลว. 2 เมษายน 2563)
31 มี.ค. 63 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) ในวันที่ 1 เมษายน 2563
(กงบ 307/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563)
31 มี.ค. 63 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) ในวันที่ 1 เมษายน 2563
(กงบ 306/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563)
24 มี.ค. 63 แนวทางการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในการเหลื่อมเวลาการทำงาน และแผนการทำงานจากบ้าน (งบ 3564/2563 ลว. 24 มีนาคม 2563)
17 มี.ค. 63 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ (งบ 3175/2563 ลว. 16 มีนาคม 2563)
13 มี.ค. 63

ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงานและการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)
(งบ 3046/2563 ลว. 13 มีนาคม 2563)

5 มี.ค. 63 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดวันประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(งบ 2428/2563 ลว. 5 มีนาคม 2563)
4 มี.ค. 63 เลื่อนกำหนดการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(งบ 2531/2563 ลว. 4 มีนาคม 2563)
28 ก.พ. 63 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
(กงบ 218/2563 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2563)
26 ก.พ. 63 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90,91) ปีภาษี 2561 และ ปีภาษี 2562 (งบ 2278/2563 ลว. 26 กุมภาพันธ์ 2563)
20 ก.พ. 63 การตรวจสอบการรับชำระหนี้ค่าชลประทานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (งบ 1930/2563 ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2563)
18 ก.พ. 63 ซ้อมความเข้าใจเรื่องการปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS (งบ 1780/2563 ลว. 18 กุมภาพันธ์ 2563)
6 ก.พ. 63 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(งบ 1411/2563 ลว. 5 กุมภาพันธ์ 2563)
4 ก.พ. 63 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2562 (งบ 1332/2563 ลว. 4 กุมภาพันธ์ 2563)
พระราชบัญญัติ 
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ข้อบังคับ 
คำสั่ง
คำสั่งการมอบอำนาจ
ประกาศกรมชลประทาน
ศูนย์ต้นทุนในระบบ GFMIS
รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก
  เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
  เงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ   
  ค่าเช่าบ้าน     
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม                  
  ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ    
  การยืมเงินราชการ    
  การใช้บัตรเครดิตราชการ    
  กองทุนประกันสังคม  
 
นางสุนทรี ใหญ่สว่าง
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
ถาม-ตอบ
รายงานการเงินประจำปี
กรมชลประทาน
ระบบ BIS 
ระบบ GFMIS
ควบคุมภายใน
ต้นทุนผลผลิต 
ระบบ FAD Data Entry
ระบบ Slip Online (เว็บใหม่)
ระบบ Slip Online (เว็บเดิม)
รายงานสลิปเงินเดือนและค่าใช้จ่าย
โครงการฝึกอบรม/สัมมนาประจำปี
รักษามาตรฐานระยะเวลาให้บริการ
KM กองการเงินและบัญชี
หนังสือเวียน
คู่มือ
รายงานประจำปี
แบบฟอร์ม
ใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี
ใบแจ้งชำระเงิน(Pay-in)เบิกเกินส่งคืน
ใบแจ้งชำระเงิน(Bill Payment) เงินทุนหมนุเวียนเพื่อการชลประทาน
ใบแจ้งชำระเงิน(Bill Payment) กองทุนจัดรูปที่ดิน
เงินงบประมาณ
รายงานทางบัญชี
งบทดลองประจำเดือน           
บัญชีพักสินทรัพย์                 
วัสดุคงคลัง                             
ค่าเสื่อมราคา                          
เงินรายได้แผ่นดิน                 
เงินฝากคลัง    
รายงานผลการดำเนินงานบัญชีงาน
ระหว่างก่อสร้าง
รายงานความเครื่อนไหวเงินรับฝาก (ZGL_RPT018)
รายงานการเบิกจ่ายเงิน
รายงานการเบิกเงิน                                        
รายงานการจ่ายเงิน                                         
รายงานการรับและนำส่งเงิน        
รายงานการรับ-คืนเงินประกันซอง/สัญญา   
รายงานการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ EIS
รายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและเงินขยาย
รายงานการปรับหมวดรายจ่าย J7
เงินนอกงบประมาณ
รายงานทางบัญชี
รายได้ค่าชลประทาน               
ลูกหนี้ค่าชลประทาน                             
รายงานการโอนขายบิล
เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน                                    
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน                                       
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ          
บัญชีอัตราเงินเดือนขัาราชการ                
ระเบียบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ                         
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผล
การปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
และดีมาก และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง                          
แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้าราชการ             
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                       
บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ระเบียบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ                         
คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานราชการทั่วไป
บัญชีอัตราค่าคอบแทนพนักงานราชการ
ระเบียบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ   
คำสั่งเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มเกี่ยวกับพนักงานราชการ
หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างชั่วคราว
บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว
แบบฟอร์มเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
 
ระบบบริการข้อมูลบำเหน็จบำนาญ
การบริการข้อมูลหนังสือรับรองการหักภาษี
(ผู้รับบำนาญและผู้รับบำเหน็จรายเดือน) 


   
 
ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 
Download รายละเอียด 
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 
ออกจาก สชป.1-17)

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563
Download รายละเอียด 
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 
ออกจาก สชป.1-17)

 

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563
Download รายละเอียด 
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 
ออกจาก สชป.1-17)

 
 
 
   >> สถิติการเบิกจ่ายย้อนหลัง
 

 

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นางสุนทรี  ใหญ่สว่าง ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงสร้างส่วนราชการกรมชลประทานให้สอดคล้องกับภารกิจ บทบาท และหน้าที่ตามยุทธศาสตร์กรมชลประทานระยะ 20 ปี
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นางสุนทรี  ใหญ่สว่าง ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในโครงการสัมมนา เรื่อง การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรูปแบบ Online
โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองการเงินและบัญชี และสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง เป็นวิทยากรในโครงการ ดังกล่าว
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน

 

 

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. นางชัชวรรณ  สมบุญ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเงินและบัญชี
พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในการให้ความช่วยเหลือ แบ่งปันความสุข
แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (
COVID – 19)
โดยจัดอาหารแห้งร่วมโครงการตู้ปันสุข 118 ปี กรมชลประทาน

ณ หน้ากรมชลประทานสามเสน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

 

 
 
   >> ประมวลภาพกิจกรรม
 
การใช้ห้องประชุม แบบสำรวจความพึงพอใจ
การใช้งาน Website
กองการเงินและบัญชี
สถิติผู้เข้าชมแบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมกองการเงิน


<< รายละเอียดเพิ่มเติม >>

AmazingCounters.com

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559