Google ในเว็บ

 

(Username และ Password สำหรับเปิดข่าวการเงินให้ใช้ Username และ Password สำหรับเข้าใช้
สารสนเทศภายในของกรม ซึ่งศูนย์สารสนเทศ ได้แจกให้กับฝ่ายบริหารของ ทุกสำนัก/กองไว้แล้ว)

17 เม.ย.62 แจ้งการโอนเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน แผนงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2562 ไปตั้งจ่ายทางคลังจังหวัด
(งบ.4188/2562 ลว.17 เมษายน 2562)
17 เม.ย.62 โอนครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานให้กรมชลประทาน
(งบ.61/12674 ลว.17 เมษายน 2562)
10 เม.ย.62 การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลมิพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษ ด่วนที่สด (งบ.3664/2562 ลว.10 เมษายน 2562)
4 เม.ย.62 การจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(KTB Corporate Online) สำหรับกลุ่มภาครัฐ (งบ.3864/2562 ลว.4 เมษายน 2562)
2 เม.ย.62 ขอแจ้งแผนเพิ่มประสิทธิภาพกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบ.3761/2562 ลว.2 เมษายน 2562)
2 เม.ย.62 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินซึ่งออกจากเครื่องรับชำระเงินอัต (KIOSK) (งบ.3660/2562 ลว.2 เมษายน 2562)
1 เม.ย.62 หลักเกณฑ์และวิธีเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ในวันที่ 1 เมษายน 2562 (กงบ.231/2562 ลว.29 มีนาคม 2562)
1 เม.ย.62 หลักเกณฑ์และวิธีเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ในวันที่ 1 เมษายน 2562 (กงบ.230/2562 ลว.29 มีนาคม 2562)
22 มี.ค.62 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 สำหรับปีภาษี 2561 (งบ.3287/2562 ลว.22 มีนาคม 2562)
22 มี.ค.62 แนวทางการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบ.3331/2562 ลว.22 มีนาคม 2562)
18 มี.ค.62 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (งบ.3113/2562 ลว.18 มีนาคม 2562)
--->แบบแจ้งรายละเอียดการขอขยายระยะเวลาเบิกจ่าย<---
15 มี.ค.62 ติดตามการสมัครใช้บริการระบบ KTB Corporate Online สำหรับทุนหมุนเวียน (งบ.3081/2562 ลว.15 มีนาคม 2562) (ด่วนที่สุด)
14 มี.ค.62 การรายงานผลการดำเนินงานด้านการจ่ายเงิน รับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามตัวชี้วัดที่ 6.3 การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน
และการรับเงินขอทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิก
ส์ (งบ.43/2562 ลว.12 มีนาคม 2562)
12 มี.ค.62 แนาวทางการโอนครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ให้หรมชลประทาน
ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(งบ.2878/2562 ลว.8 มีนาคม 2562)
--รายละเอียดแนบ เพิ่มเติม--
12 มี.ค.62 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2554-2561 (งบ.2851/2562 ลว.11 มีนาคม 2562)
->>ข้อมูลเงินกัน 28 ก.พ.62
6 มี.ค.62 ขอส่งตัวผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง แนวทางและเกณ์การประเมินผลในการปฏิบัติงานด้านการเงินของกรมชลประทาน
กลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติ
(งบ.2675/2562 ลว.6 มีนาคม 2562)
1 มี.ค.62 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศการออกใบรับรองการจ่ายใบรับรองพนักงานราชการ online (งบ.2362/2562 ลว.28 กุมภาพันธ์ 2562)
28 ก.พ.62 ขอเชิญประชุมซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศการออกใบรับรองการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ Online (งบ. 2332/2562 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2562)
22 ก.พ.62

ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่องมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดี (งบ.2151/2562 ลว.22 กุมภาพันธ์ 2562)

21 ก.พ.62 ติดตามการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบ.1999/2562 ลว.18 กุมภาพันธ์ 2562)
21 ก.พ.62 คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์( งบ.1967/2562 ลว.15 กุมภาพันธ์ 2562)
20 ก.พ.62 รายงานงบการเงินสวัสดิการกอง สำนัก โครงการ กลุ่ม (กงบ.3/2562 ลว.2 มกราคม 2562)
14 ก.พ.62 ผลการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 ห (ลว. 13 กุมภาพันธ์ 2562)
12 ก.พ.62 การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการแทนทุนหมุนเวียน (งบ.1744/2562 ลว.11 กุมภาพันธ์)
5 ก.พ.62 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2561 (งบ.1419/2562 ลว.1 กุภาพันธ์ 2562)
5 ก.พ.62 ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง แนวทางและเกณฑ์การประเมินผลในการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของกรมชลประทาน
(งบ.1328/2562 ลว.1 กุมภาพันธ์ 2562)
31 ม.ค.62 แจ้งข้อมูลขออุทธรณ์การกันเงินไว้เหลื่อมปีงบประมาณปี พ.ศ.2561 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (งบ.1225/2562 ลว.31 มกราคม 2562)
31 ม.ค.62 แจ้งข้อมูลขออุทธรณ์การกันเงินไว้เหลื่อมปีงบประมาณปี พ.ศ.2561 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (งบ.1224/2562 ลว.31 มกราคม 2562)
31 ม.ค.62 แจ้งข้อมูลขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (งบ.1276/2562 ลว.31 มกราคม 2562)
31 ม.ค.62 ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวนต้นทุนผลผลิตกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลับเข้าปฏิบัติราชตามปกติ (งบ.1257/2562 ลว.30 มกราคม)
29 ม.ค.62

แจ้งข้อมูลขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปีงบประมาณปี พ.ศ. 2561 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด (งบ.1157/2562 ลว. 29 มกราคม 2562)

21 ม.ค.62 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึคกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวณต้นทุนผลผลิตกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
( งบ.765/2562 ลว.21 มกราคม 2562)
15 ม.ค.62 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวณต้นทุนผลผลิตกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(งบ.577/2562 ลว.15 มกราคม 2562)
14 ม.ค.62 ซ้อมความเข้าใจการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบ.404/2562 ลว. 11 มกราคม 2562)
9 ม.ค.62 ขอให้สำรวจข้อมูลการจ่ายเงินทดแทนของส่วนราชการให้พนักงานราชการ (งบ.61/14325 ลว.8 มกราคม 2562)
8 ม.ค.62 แจ้งการโอนเงินหลักประกันสัญญา ไปตั้งจ่ายที่โครงการชลประทานนครพนม (งบ.61/14695 ลว. 8 มกราคม 2562)
4 ม.ค.62 การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการระบค่าใช้จ่าย ปริมาณงาน เกณฑ์ปั่นส่วน ผละข้อมูลการปั่นส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อคำนวณต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(กงบ.87/2562 ลว. 4 มกราคม 2562)
(ค่าใช้จ่ายในการคำนวณต้นทุนผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแบบฟอร์ม 1- 6)
3 ม.ค.62 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 (งบ.11/2562 ลว.3 มกราคม 2562)
พระราชบัญญัติ 
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ข้อบังคับ 
คำสั่ง
คำสั่งการมอบอำนาจ
ประกาศกรมชลประทาน
ศูนย์ต้นทุนในระบบ GFMIS
รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก
  เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
  เงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ   
  ค่าเช่าบ้าน     
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม                  
  ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ    
  ยืมเงินราชการ    
  การใช้บัตรเครดิตราชการ    
  กองทุนประกันสังคม  
 
ถาม-ตอบ
รายงานการเงินประจำปี
กรมชลประทาน
ระบบ BIS 
ระบบ GFMIS
ควบคุมภายใน
ต้นทุนผลผลิต 
ระบบ FAD Data Entry
ระบบ Slip - Online 
รายงานสลิปเงินเดือนและค่าใช้จ่าย
โครงการฝึกอบรม/สัมมนาประจำปี
รักษามาตรฐานระยะเวลาให้บริการ
KM กองการเงินและบัญชี
หนังสือเวียน
คู่มือ
รายงานประจำปี
แบบฟอร์ม
ใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี
ใบแจ้งชำระเงิน(Pay-in)เบิกเกินส่งคืน
เงินงบประมาณ
รายงานทางบัญชี
งบทดลองประจำเดือน           
บัญชีพักสินทรัพย์                 
วัสดุคงคลัง                             
ค่าเสื่อมราคา                          
เงินรายได้แผ่นดิน                 
เงินฝากคลัง    
รายงานผลการดำเนินงานบัญชีงาน
ระหว่างก่อสร้าง
รายงานความเครื่อนไหวเงินรับฝาก (ZGL_RPT018)
รายงานการเบิกจ่ายเงิน
รายงานการเบิกเงิน                                        
รายงานการจ่ายเงิน                                         
รายงานการรับและนำส่งเงิน        
รายงานการรับ-คืนเงินประกันซอง/สัญญา   
รายงานการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ EIS
รายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและเงินขยาย
รายงานการปรับหมวดรายจ่าย J7
เงินนอกงบประมาณ
รายงานทางบัญชี
รายได้ค่าชลประทาน               
ลูกหนี้ค่าชลประทาน                             
รายงานการโอนขายบิล
เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน                                    
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน                                       
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ          
บัญชีอัตราเงินเดือนขัาราชการ                
ระเบียบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ                         
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผล
การปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
และดีมาก และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง                          
แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้าราชการ             
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                       
บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ระเบียบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ                         
คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานราชการทั่วไป
บัญชีอัตราค่าคอบแทนพนักงานราชการ
ระเบียบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ   
คำสั่งเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มเกี่ยวกับพนักงานราชการ
หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างชั่วคราว
บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว
แบบฟอร์มเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
 
ระบบบริการข้อมูลบำเหน็จบำนาญ
การบริการข้อมูลหนังสือรับรองการหักภาษี
(ผู้รับบำนาญและผู้รับบำเหน็จรายเดือน) 


   
 
ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ณ วันที่ 9 เมษายน 2562 
Download รายละเอียด 
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 
ออกจาก สชป.1-17)

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 
Download รายละเอียด 
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 
ออกจาก สชป.1-17)

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562 
Download รายละเอียด 
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 
ออกจาก สชป.1-17)
 
 
   >> สถิติการเบิกจ่ายย้อนหลัง
 

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน

วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ     
 และพนักงานราชการ กรมชลประทาน (รธร.) ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมพิจารณาการจัดทำผลงานเพื่อขอรับการประเมินและเเต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (K3)
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน

 
 
   >> ประมวลภาพกิจกรรม
 
การใช้ห้องประชุม แบบสำรวจความพึงพอใจ
การใช้งาน Website
กองการเงินและบัญชี
สถิติผู้เข้าชมแบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมกองการเงิน


<< รายละเอียดเพิ่มเติม >>

AmazingCounters.com

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559