Google ในเว็บ

 

(Username และ Password สำหรับเปิดข่าวการเงินให้ใช้ Username และ Password สำหรับเข้าใช้
สารสนเทศภายในของกรม ซึ่งศูนย์สารสนเทศ ได้แจกให้กับฝ่ายบริหารของ ทุกสำนัก/กองไว้แล้ว)

18 ต.ค.61 การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการแทนทุนหมุนเวียน ด่วนที่สุด (งบ.11924/2561 ลว.18 ตุลาคม 2561)
18 ต.ค.61 การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS (งบ.11405/2561 ลว. 18 ตุลาคม 2561)
18 ต.ค.61 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) (งบ.11813/2561 ลว. 18 ตุลาคม 2561)
18 ต.ค.61 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาเข่าเครื่องถ่ายเอกสารของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบ.11501/2561 ลว. 18 ตุลาคม 2561)
12 ต.ค.61 แจ้งข้อมูลการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2556-2560 และการกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปีงบประมาณปี พ.ศ.2561 กรณีเสมือนมีหนี้ผูกพันที่ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกล (งบ.11256/2561 ลว. 12 ตุลาคม 2561)
8 ต.ค.61 แจ้งข้อมูลการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 และการกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปีงบประมาณปี พ.ศ.2561 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ที่ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกล (งบ.10671/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561)
5 ต.ค.61 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2561 ไว้เบิกเหลี่ยมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (งบ.10554/2561 ลว.5 ตุลาคม 2561)
3ต.ค.61 รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (งบ.10141/2561 ลว. 3 ตุลาคม 2561)
2 ต.ค.61 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561) ด่วนที่สุด (กงบ.555/2561 ลว. 1 ตุลาคม 2561)
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561) ด่วนที่สุด (กงบ.556/2561 ลว. 1 ตุลาคม 2561)
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561) ด่วนที่สุด (กงบ.557/2561 ลว. 1 ตุลาคม 2561)
1 ต.ค.61 บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน(เพิ่มเติม) (งบ. 9629/2561 ลว. 1 ตุลาคม 2561)
27 ก.ย.61 หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปีและการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ด่วนที่สุด (งบ.9834/2561 ลว. 27 กันยายน 2561)
27 ก.ย.61 รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 ของเงินนอกงบประมาณ หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค (งบ. 9775/2561 ลว. 26 กันยายน 2561)
26 ก.ย.61 กำหนดวันส่งใบแจ้งหนี้ค่าชลประทาน/ใบแจ้งปริมาตรน้ำ (งท.ชป.06) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ผนง.267/2561 ลว.24 กันยายน 2561)
26 ก.ย.61 การตรวจสอบการรับชำระหนี้ค่าชลประทานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (ผนง.268/2561 ลว. 24 กันยายน 2561)
26 ก.ย.61 การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการแทนทุนหมุนเวียน ด่วนที่สุด (ผกง.770/2561 ลว.21 กันยายน 2561)
20 ก.ย.61 รายงานการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงิน (งบ.9196/2561 ลว. 19 กันยายน 2561)
18 ก.ย. 61 หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด (งบ. 9389/2561 ลว. 18 กันยายน 2561)
18 ก.ย.61 ขอให้จัดส่งรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบ. 9262/2561 ลว. 17 กันยายน 2561)
18 ก.ย.61 การจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดกรมชลประทาน (งบ.9368/2561 ลว.17 กันยายน 2561) Download เอกสารแนบ
กค 0410.2/ว67 ลงวันที่ 23 กรกฏาคม 2561
กค 0410.3/ว 376 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561
กค 0410.3/ว 93 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

กค 0423.3/ว 224 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557
18 ก.ย.61 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือการปฏิบัิติงานกองการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบ. 9335/2561 ลว. 17 กันยายน 2561)
14 ก.ย.61 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกันเงินไว้เหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบ.9284/2561 ลว.14 กันยายน 2561)
->> แบบฟอร์ม
->> การสร้างเอกสารสำรองเงินและเลือกรายการ (LIST)ในระบบ GFMIS Web Online
->> ขั้นตอนการบันทึกระบบงานบริหารเงินกันเหลื่อมปี ในระบบ BIS
13 ก.ย.61 กำหนดวันประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบ.9212/2561 ลว. 12 กันยายน 2561)
13 ก.ย.61 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกแจ้งวันที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน และวันที่สิ้ันสุดความเป็นผู้ประกันตนของพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวรายงัน (งบ.9173/2561 ลว.12 กันยายน 2561)
พระราชบัญญัติ 
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ข้อบังคับ 
คำสั่ง
คำสั่งการมอบอำนาจ
ประกาศกรมชลประทาน
ศูนย์ต้นทุนในระบบ GFMIS
รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก
  เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
  เงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ   
  ค่าเช่าบ้าน     
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม                  
  ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ    
  ยืมเงินราชการ    
  การใช้บัตรเครดิตราชการ    
  กองทุนประกันสังคม  
 
ถาม-ตอบ
รายงานการเงินประจำปี
กรมชลประทาน
ระบบ BIS 
ระบบ GFMIS
ควบคุมภายใน
ต้นทุนผลผลิต 
ระบบ FAD Data Entry
ระบบ Slip - Online 
รายงานสลิปเงินเดือนและค่าใช้จ่าย
โครงการฝึกอบรม/สัมมนาประจำปี
รักษามาตรฐานระยะเวลาให้บริการ
หนังสือเวียน
คู่มือ
รายงานประจำปี
แบบฟอร์ม
ใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินงบประมาณ
รายงานทางบัญชี
งบทดลองประจำเดือน           
บัญชีพักสินทรัพย์                 
วัสดุคงคลัง                             
ค่าเสื่อมราคา                          
เงินรายได้แผ่นดิน                 
เงินฝากคลัง    
รายงานผลการดำเนินงานบัญชีงาน
ระหว่างก่อสร้าง
รายงานความเครื่อนไหวเงินรับฝาก (ZGL_RPT018)
รายงานการเบิกจ่ายเงิน
รายงานการเบิกเงิน                                        
รายงานการจ่ายเงิน                                         
รายงานการรับและนำส่งเงิน        
รายงานการรับ-คืนเงินประกันซอง/สัญญา   
รายงานการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ EIS
รายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและเงินขยาย
รายงานการปรับหมวดรายจ่าย J7
เงินนอกงบประมาณ
รายงานทางบัญชี
รายได้ค่าชลประทาน               
ลูกหนี้ค่าชลประทาน                             
รายงานการโอนขายบิล
เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน                                    
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน                                       
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ          
บัญชีอัตราเงินเดือนขัาราชการ                
ระเบียบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ                         
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผล
การปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
และดีมาก และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง                          
แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้าราชการ             
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                       
บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ระเบียบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ                         
คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานราชการทั่วไป
บัญชีอัตราค่าคอบแทนพนักงานราชการ
ระเบียบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ   
คำสั่งเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มเกี่ยวกับพนักงานราชการ
หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างชั่วคราว
บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว
แบบฟอร์มเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
 
ระบบบริการข้อมูลบำเหน็จบำนาญ
การบริการข้อมูลหนังสือรับรองการหักภาษี
(ผู้รับบำนาญและผู้รับบำเหน็จรายเดือน) 


   
 
ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ วันที่ 24 กันยายน 2561 
Download รายละเอียด 
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 
ออกจาก สชป.1-17)

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ วันที่ 17 กันยายน 2561 
Download รายละเอียด 
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 
ออกจาก สชป.1-17)

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ วันที่ 10 กันยายน 2561 
Download รายละเอียด 
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 
ออกจาก สชป.1-17)
 
 
   >> สถิติการเบิกจ่ายย้อนหลัง
 
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ประชุมกองการเงินและบัญชีเพื่อเตรียมความพร้อมกีฬาแอโรบิค
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ประชุมกองการเงินและบัญชีเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
และลูกจ้างประจำดีเด่นกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2561 
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น.นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เนืองในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ณ บริเวณอาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน
 
 
   >> ประมวลภาพกิจกรรม
 
การใช้ห้องประชุม แบบสำรวจความพึงพอใจ
การใช้งาน Website
กองการเงินและบัญชี
สถิติผู้เข้าชมแบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมกองการเงิน


<< รายละเอียดเพิ่มเติม >>

AmazingCounters.com

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559

s