Google ในเว็บ

 

(Username และ Password สำหรับเปิดข่าวการเงินให้ใช้ Username และ Password สำหรับเข้าใช้
สารสนเทศภายในของกรม ซึ่งศูนย์สารสนเทศ ได้แจกให้กับฝ่ายบริหารของ ทุกสำนัก/กองไว้แล้ว)

6 ก.พ. 63 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(งบ 1411/2563 ลว. 5 กุมภาพันธ์ 2563)
4 ก.พ. 63 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2562 (งบ 1332/2563 ลว. 4 กุมภาพันธ์ 2563)
28 ม.ค. 63 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าบัตรเติมน้ำมันรถราชการ และการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax)
สำหรับส่วนราชการที่ใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ
(งบ 973/2563 ลว. 28 มกราคม 2563) Download เอกสารแนบ (1) ว.1 การตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้
(2) ว.1 คู่มือในระบบฯ (3) ว.89 การใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (4) ว.136 การจ่ายเงินค่าบัตรเติมน้ำมันผ่านอิเล็กทรอนิกส(5) ว.136 วิธีการทำงานในระบบ
20 ม.ค. 63 แจ้งการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศการออกใบรับรองการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าตอบแทน (Slip Online)
(งบ 655/2563 ลว. 17 มกราคม 2563)
16 ม.ค. 63 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการรับหลักฐานการจ่าย เพื่อส่งใช้คืนเงินยืม (งบ 525/2563 ลว. 16 มกราคม 2563)
16 ม.ค. 63 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2555 - 2562 (งบ 531/2563 ลว. 16 มกราคม 2563)
15 ม.ค. 63 รายงานการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงิน (งบ 62/13744 ลว. 15 มกราคม 2563)
10 ม.ค. 63 รายงานงบการเงินสวัสดิการกอง สำนัก โครงการ กลุ่ม (กงบ.24/2563 ลว. 10 มกราคม 2563)
8 ม.ค. 63 คู่มือปฏิบัติงานด้านสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
16 ธ.ค. 62 การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2562 และแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2562
(กงบ.878/2562 ลว. 16 ธันวาคม 2562)
16 ธ.ค. 62

แจ้งให้สำนัก กอง ดำเนินการเกี่ยวกับการเลือนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(กงบ.879/2562 ลว. 16 ธันวาคม 2562)

13 ธ.ค. 62 การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการระบุค่าใช้จ่าย ปริมาณงาน เกณฑ์การปันส่วน และข้อมูลการปันส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อคำนวณต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Download ฟอร์ม (งบ.13887/2562 ลว. 13 ธันวาคม 2562)
13 ธ.ค. 62 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
(งบ.13897/2562 ลว. 13 ธันวาคม 2562)
12 ธ.ค. 62 แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
(งบ.13851/2562 ลว. 12 ธันวาคม 2562)
11 ธ.ค. 62 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
(งบ.13786/2562 ลว. 11 ธันวาคม 2562)
26 พ.ย. 62 การจ่ายเงินเพื่อชำระหนี้ให้กับสวัสดิการต่าง ๆ (งบ.13346/2562 ลว. 26 พฤศจิกายน 2562)
26 พ.ย. 62 การจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) (งบ.13368/2562 ลว. 26 พฤศจิกายน 2562)
26 พ.ย. 62 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
(งบ.13293/2562 ลว. 25 พฤศจิกายน 2562)
12 พ.ย. 62 การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
(งบ.12798/2562 ลว. 12 พฤศจิกายน 2562)
11 พ.ย.62 การหักเงินเดือนผู้กู้ยืมเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษ (งบ.12687/2562 ลว. 11 พฤศจิกายน 2562)
1 พ.ย. 62 ซ้อมความเข้าใจ เรื่องขั้นตอนการดำเนินการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (งบ.12348/2562 ลว. 31 ตุลาคม 2562)
30 ต.ค. 62 ซ้อมความเข้าใจในการจัดทำและนำส่งสรุปรายงานการรับ-จ่าย (แบบ สจ.01) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
(งบ.12242/2562 ลว. 30 ตุลาคม 2562)
28 ต.ค. 62 แจ้งการโอนเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน แผนงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2563 ไปตั้งจ่ายทางคลังจังหวัด
(งบ.12112/2562 ลว. 28 ตุลาคม 2562)
28 ต.ค. 62 กำหนดวันประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบ.11433/2562 ลว. 10 ตุลาคม 2562)
28 ต.ค. 62 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกแจ้งวันที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน และแจ้งวันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนของพนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
(งบ.12137/2562 ลว. 28 ตุลาคม 2562)
25 ต.ค. 62 ซ้อมความเข้าใจในการจัดทำและนำส่งสรุปรายงานการรับ-จ่ายกองทุนจัดรูปที่ดิน และสรุปรายงานการรับรายได้ของสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบ.12117/2562 ลว. 25 ตุลาคม 2562)
22 ต.ค. 62 แจ้งการโอนเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน แผนงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2563 ไปตั้งจ่ายทางคลังจังหวด (งบ.11785/2562 ลว. 21 ตุลาคม 2562)
22 ต.ค. 62 แจ้งการโอนเงินหลักประกันสัญญา ไปตั้งจ่ายที่โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (งบ.11655/2562 ลว. 21 ตุลาคม 2562)
15 ต.ค. 62 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลง/สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(งบ.11563/2562 ลว. 11 ตุลาคม 2562)
11 ต.ค. 62 รายงานการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงิน (งบ.11178/2562 ลว.11 ตุลาคม 2562)
10 ต.ค. 62 ขอให้จัดส่งรายงานการเบิกเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (งบ.11315/2562 ลว.9 ตุลาคม 2562)
8 ต.ค.62

กำหนดวันส่งใบแจ้งหนี้ค่าชลประทาน/ใบแจ้งปริมาตรน้ำ (งท.ชป.06) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบ.11032/2562 ลว. 4 ตุลาคม 2562)

 

4 ต.ค. 62 ขอให้จัดส่งรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบ.10930/2562 ลว.3 กันยายน 2562)
3 ต.ค 62 ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนกงานราชการ
การส่งคืนเงินที่ได้รับเกินกว่าสิทธิอันพึงได้รับ และการเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากธนาคาร
(งบ.10842/2562 ลว. 3 กันยายน 2562)
1 ต.ค.62 แจ้งข้อมูลการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2559-2561 และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ประเภทเอกสาร CK CF และ
CX ที่ได้รับอนุมัติจากรมบัญชีกลาง
(งบ.10712/2562 ลว. 1 ตุลาคม 2562)
30 ก.ย. 62 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไปประจำปีงบประมาณพ.ศ2562ในวันที่1ตุลาคม2562 (งบ. 651/2562 ลว. 30 กันยายน 2562)
30 ก.ย. 62 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2562-30 กันยายน 2562 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 (งบ. 650/2562 ลว. 30 กันยายน 2562)
30 ก.ย. 62 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่2(1เมษายน2562-30กันยายน2562ในวันที่1ตุลาคม2562) (งบ. 649/2562 ลว. 30 กันยายน 2562)
30 ก.ย. 62 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบ.10361/2562 ลว. 30 กันยายน 2562)
25 ก.ย. 62

รายงานเเจ้งเวลาทำงานของพนักงานเงินทุน/ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (งบ.10280/2562 ลว. 25 กันยายน 2562)

download

18 ก.ย.62 รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 ของเงินนอกงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค (งบ. 10021/2562 ลว.18 กันยายน 2562)
12 ก.ย. 62 รายงานการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงิน (งบ.9784/2562 ลว. 12 กันยายน 2562)
พระราชบัญญัติ 
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ข้อบังคับ 
คำสั่ง
คำสั่งการมอบอำนาจ
ประกาศกรมชลประทาน
ศูนย์ต้นทุนในระบบ GFMIS
รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก
  เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
  เงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ   
  ค่าเช่าบ้าน     
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม                  
  ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ    
  การยืมเงินราชการ    
  การใช้บัตรเครดิตราชการ    
  กองทุนประกันสังคม  
 
นางสุนทรี ใหญ่สว่าง
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
ถาม-ตอบ
รายงานการเงินประจำปี
กรมชลประทาน
ระบบ BIS 
ระบบ GFMIS
ควบคุมภายใน
ต้นทุนผลผลิต 
ระบบ FAD Data Entry
ระบบ Slip Online (เว็บใหม่)
ระบบ Slip Online (เว็บเดิม)
รายงานสลิปเงินเดือนและค่าใช้จ่าย
โครงการฝึกอบรม/สัมมนาประจำปี
รักษามาตรฐานระยะเวลาให้บริการ
KM กองการเงินและบัญชี
หนังสือเวียน
คู่มือ
รายงานประจำปี
แบบฟอร์ม
ใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี
ใบแจ้งชำระเงิน(Pay-in)เบิกเกินส่งคืน
เงินงบประมาณ
รายงานทางบัญชี
งบทดลองประจำเดือน           
บัญชีพักสินทรัพย์                 
วัสดุคงคลัง                             
ค่าเสื่อมราคา                          
เงินรายได้แผ่นดิน                 
เงินฝากคลัง    
รายงานผลการดำเนินงานบัญชีงาน
ระหว่างก่อสร้าง
รายงานความเครื่อนไหวเงินรับฝาก (ZGL_RPT018)
รายงานการเบิกจ่ายเงิน
รายงานการเบิกเงิน                                        
รายงานการจ่ายเงิน                                         
รายงานการรับและนำส่งเงิน        
รายงานการรับ-คืนเงินประกันซอง/สัญญา   
รายงานการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ EIS
รายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและเงินขยาย
รายงานการปรับหมวดรายจ่าย J7
เงินนอกงบประมาณ
รายงานทางบัญชี
รายได้ค่าชลประทาน               
ลูกหนี้ค่าชลประทาน                             
รายงานการโอนขายบิล
เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน                                    
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน                                       
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ          
บัญชีอัตราเงินเดือนขัาราชการ                
ระเบียบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ                         
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผล
การปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
และดีมาก และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง                          
แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้าราชการ             
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                       
บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ระเบียบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ                         
คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานราชการทั่วไป
บัญชีอัตราค่าคอบแทนพนักงานราชการ
ระเบียบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ   
คำสั่งเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มเกี่ยวกับพนักงานราชการ
หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างชั่วคราว
บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว
แบบฟอร์มเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
 
ระบบบริการข้อมูลบำเหน็จบำนาญ
การบริการข้อมูลหนังสือรับรองการหักภาษี
(ผู้รับบำนาญและผู้รับบำเหน็จรายเดือน) 


   
 
ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 
Download รายละเอียด 
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 
ออกจาก สชป.1-17)

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ณ วันที่ 20 มกราคม 2563 
Download รายละเอียด 
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 
ออกจาก สชป.1-17)

 

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ณ วันที่ 13 มกราคม 2563 
Download รายละเอียด 
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 
ออกจาก สชป.1-17)

 
 
 
   >> สถิติการเบิกจ่ายย้อนหลัง
 

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นางสุนทรี  ใหญ่สว่าง ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมกองการเงินและบัญชี
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน

 

วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นางสุนทรี ใหญ่สว่าง ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
ผู้อำนวยการส่วน และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเงินและบัญชี
เข้าแสดงความขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการกองพัสดุ        รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 20 ธันวาคม 2562

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการกองพัสดุ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการส่วน และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเงินและบัญชีร่วมแสดงความยินดีกับ นายมนัส กำเนิดมณี ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

 
 
   >> ประมวลภาพกิจกรรม
 
การใช้ห้องประชุม แบบสำรวจความพึงพอใจ
การใช้งาน Website
กองการเงินและบัญชี
สถิติผู้เข้าชมแบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมกองการเงิน


<< รายละเอียดเพิ่มเติม >>

AmazingCounters.com

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559