Google ในเว็บ

 

>> ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (23 มิ.ย. 60)    
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
>> ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ (23 มิ.ย. 60)  
>> คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 83/2560 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูง
ของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ
<รายละเอียดแนบท้ายประกาศ> (22 มิ.ย. 60)
>> คำสั่งกรมชลประทานที่ 84/2560 เรื่องให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว / [รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
(22 มิ.ย. 60)

(Username และ Password สำหรับเปิดข่าวการเงินให้ใช้ Username และ Password สำหรับเข้าใช้
สารสนเทศภายในของกรม ซึ่งศูนย์สารสนเทศ ได้แจกให้กับฝ่ายบริหารของ ทุกสำนัก/กองไว้แล้ว)

16 ก.ย.60 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
(งบ.9074/2560 ลว.14 ก.ย.2560)
16 ก.ย.60 หลักเกณฑ์การโอนเงินเบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
(งบ.9073/2560 ลว.14 ก.ย.2560)
14 ก.ย..60 แนวปฏิบัติการรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี (ครุภัณฑ์)
(งบ.9024/2560 ลว.14 ก.ย.2560)
13 ก.ย.60 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้แล้ว
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ใช้บังคับ

(งบ.8920/2560 ลว.13 ก.ย.2560)
13 ก.ย.60 การจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำหรับหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดกรมชลประทาน
(งบ.8786/2560 ลว.12 ก.ย.2560)
12 ก.ย.60 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบ./8801/2560 ลว.12 ก.ย.2560)
Downlond
คู่มือ
แบบฟอร์ม
12 ก.ย.60 ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา
และ ต้องไม่เข้าหลักเกณฑ์ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีสำหรับเดือนกันยายน2560
(งบ.8742/2560 ลว.12 ก.ย.2560)
7 ก.ย.60 การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(กงบ.509/2560 ลว.7 ก.ย.2560)
7 ก.ย.60 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(งบ.8687/2560 ลว.7 ก.ย.2560)
6 ก.ย.60 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government Procurement : e-GP)
(งบ.8591/2560 ลว.5 ก.ย.2560)
5 ก.ย.60 การเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันประจำเดือน ก.ย.2560
(งบ.8495/2560 ลว.5 ก.ย.2560)
5 ก.ย.60 ขอให้จัดส่งรายงานการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน ( 1 ตค 60 - 30 กย 60 )
(งบ.8476/2560 ลว.5 ก.ย.2560)
4 ก.ย.60 ขอเพิ่มช่องทางการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน

(งบ.8447/2560 ลว.4 ก.ย.2560)
1 ก.ย.60 แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนการจัดชื้อจัดจ้าง
(งบ.8379/2560 ลว.1 ก.ย.2560)
31 ส.ค.60

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย
(งบ 6956/2560 ลว.31 ส.ค.2560)

30 ส.ค.60

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
(งบ 8290/2560 ลว.30 ส.ค.2560) Downlond
แบบฟอร์ม

30 ส.ค.60

การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(กงบ 490/2560 ลว.30 ส.ค.2560)

30 ส.ค.60

การส่งรายงานการใช้ใบเสร้จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(งบ 7335/2560 ลว.30 ส.ค.2560)

29 ส.ค.60

ขอให้ตรวจสอบเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่าย
เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554-2559
(งบ 8240/2560 ลว.29 ส.ค.2560)
Downlond
เอกสารแนบ1
เอกสารแนบ2

25 ส.ค.60

การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS
(งบ 7462/2560 ลว.25 ส.ค.2560)

25 ส.ค.60 โครงการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเงินทุนหมุนเวียนเพือ่การชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
24 ส.ค.60

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC)
(งบ 7802/2560 ลว.22 ส.ค.2560) Downlond
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5
ตัวอย่างใบสมัคร

22 ส.ค.60 การจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(งบ7902 ลว.22 ส.ค.2560)
21 ส.ค.60 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับ

(งบ.7897/2560 ลว.18 สิงหาคม 2560)
21 ส.ค.60 การตรวจความพร้อมการปฏิบตังานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(งบ.7906/2560 ลว.21 สิงหาคม 2560)
16 ส.ค.60 การสมัครเข้าใช้บริการ KTB Corporate Online
(งบ7787/2560 ลว.16 ส.ค.2560)
15 ส.ค.60 กำหนดเวลารับใบสำคัญที่จะต้องเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(กงบ.453/2560 ลว.15 ส.ค.2560)
9 ส.ค.60 รายงานการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงิน
(งบ.7247/2560 ลว.8 ส.ค.2560)
9 ส.ค.60 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินประกันผลงานกรณีที่หน่วยงานปิดหน่วยเบิกจ่ายหรือปิดหน่วยงานเดิม
(งบ.7247/2560 ลว.8 ส.ค.2560)
5 ส.ค.60 แนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของสำนัก/กอง
(งบ.7452/2560 ลว.3 ส.ค.2560)
3 ส.ค.60 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2554-2559
(งบ.7412/2560 ลว.3 ส.ค.2560)
พระราชบัญญัติ 
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ข้อบังคับ 
คำสั่ง
คำสั่งการมอบอำนาจ
ประกาศกรมชลประทาน
ศูนย์ต้นทุนในระบบ GFMIS
รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก
  เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
  เงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ   
  ค่าเช่าบ้าน     
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม                  
  ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ    
  ยืมเงินราชการ    
  การใช้บัตรเครดิตราชการ    
  กองทุนประกันสังคม  
 
นางสาวทิพาภรณ์  วชิราภากร
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
ถาม-ตอบ
รายงานการเงินประจำปี
กรมชลประทาน
ระบบ BIS 
ระบบ GFMIS
ควบคุมภายใน
ต้นทุนผลผลิต 
ระบบ Slip - Online 
โครงการฝึกอบรม/สัมมนาประจำปี
รักษามาตรฐานระยะเวลาให้บริการ
หนังสือเวียน
คู่มือ
รายงานประจำปี
แบบฟอร์ม KTB
 


สัมภาษณ์พิเศษ รมว.กษ. นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เงินงบประมาณ
รายงานทางบัญชี
งบทดลองประจำเดือน           
บัญชีพักสินทรัพย์                 
วัสดุคงคลัง                             
ค่าเสื่อมราคา                          
เงินรายได้แผ่นดิน                 
เงินฝากคลัง    
รายงานผลการดำเนินงานบัญชีงาน
ระหว่างก่อสร้าง
รายงานผลการดำเนินงานบัญชีพักงาน
ระหว่างก่อสร้าง
 
รายงานความเครื่อนไหวเงินรับฝาก (ZGL_RPT018)
รายงานการเบิกจ่ายเงิน
รายงานการเบิกเงิน                                        
รายงานการจ่ายเงิน                                         
รายงานการรับและนำส่งเงิน        
รายงานการรับ-คืนเงินประกันซอง/สัญญา   
รายงานการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ EIS
รายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและเงินขยาย
รายงานการปรับหมวดรายจ่าย J7
เงินนอกงบประมาณ
รายงานทางบัญชี
รายได้ค่าชลประทาน               
ลูกหนี้ค่าชลประทาน                             
รายงานการโอนขายบิล
เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน                                    
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน                                       
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
รายงานอื่นๆ
รายงานการหักสวัสดิการที่พักอาศัย กรมชลประทาน
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ          
บัญชีอัตราเงินเดือนขัาราชการ                
ระเบียบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ                         
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผล
การปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
และดีมาก และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง                          
แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้าราชการ             
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                       
บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ระเบียบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ                         
คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานราชการทั่วไป
บัญชีอัตราค่าคอบแทนพนักงานราชการ
ระเบียบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ   
คำสั่งเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มเกี่ยวกับพนักงานราชการ
หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างชั่วคราว
บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว
แบบฟอร์มเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
 
ระบบบริการข้อมูลบำเหน็จบำนาญ
การบริการข้อมูลหนังสือรับรองการหักภาษี
(ผู้รับบำนาญและผู้รับบำเหน็จรายเดือน) 


   
 
ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ณ วันที่ 18 กันยายน 2560 
Download รายละเอียด 
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 
ออกจาก สชป.1-17)

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ณ วันที่ 11 กันยายน 2560 
Download รายละเอียด 
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 
ออกจาก สชป.1-17)

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 
Download รายละเอียด 
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 
ออกจาก สชป.1-17)
 
 
   >> สถิติการเบิกจ่ายย้อนหลัง
 
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมกองการเงินและบัญชี
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น. นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี ร่วมลงนามถวายพระพร พร้อมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ณ อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กทม.


วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมเรื่องการมอบอำนาจด้านการเงินและบัญชี
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ
 
 
   >> ประมวลภาพกิจกรรม
 
การใช้ห้องประชุม แบบสำรวจความพึงพอใจ
การใช้งาน Website
กองการเงินและบัญชี
สถิติผู้เข้าชม


<< รายละเอียดเพิ่มเติม >>

AmazingCounters.com

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559