Google ในเว็บ

 

>> ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (23 มิ.ย. 60)    
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
>> ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ (23 มิ.ย. 60)  
>> คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 83/2560 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูง
ของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ
<รายละเอียดแนบท้ายประกาศ> (22 มิ.ย. 60)
>> คำสั่งกรมชลประทานที่ 84/2560 เรื่องให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว / [รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
(22 มิ.ย. 60)

(Username และ Password สำหรับเปิดข่าวการเงินให้ใช้ Username และ Password สำหรับเข้าใช้
สารสนเทศภายในของกรม ซึ่งศูนย์สารสนเทศ ได้แจกให้กับฝ่ายบริหารของ ทุกสำนัก/กองไว้แล้ว)

15 ส.ค.61 รายงานการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงิน (งบ.7889/2561 ลว.15 สิงหาคม 2561)
14 ส.ค.61 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2554-2560 (งบ.7918/2561 ลว.12 สิงหาคม 2561)
9 ส.ค.61 การตรวจสอบการรับชำระหนี้ค่าชลประทานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (งบ.7936/2561 ลว.8 สิงหาคม 2561)
8 ส.ค.61 กำหนดเวลารับใบสำคัญที่จะต้องเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(กงบ.433/2561 ลว.7 สิงหาคม 2561)
3 ส.ค.61 แจ้งการรับลงทะเบียนการขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีทางอีเมล (e-statement) (งบ.7672/2561 ลว.3 สิงหาคม 2561)
25 ก.ค.61 สิทธิพิเศษเมื่อเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ผ่านบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม -31 ธันวาคม 2561 (ผกง.1603/2561 ลว.23 กรกฎาคม 2561)
17 ก.ค.61 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง ขั้นตอนทางเดินเอกสารและการปฏิบัติงานตามระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(ผพค.173/2561 ลว.17 กรกฎาคม 2561)
17 ก.ค.61 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2554-2560 (งบ.6878/2561 ลว.16 กรกฎาคม 2561)
17 ก.ค.61 รายงานการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงิน (งบ.6870/2561 ลว.16 กรกฎาคม 2561)
12 ก.ค.61 แนวทางการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ (งบ.6997/2561 ลว.11 กรกฎาคม 2561)
10 ก.ค..61 ซ้อมความเข้าใจการชำระค่าไฟฟ้าของกรมชลประทาน (งบ.6355/2561 ลว.9 กรกฎาคม 2561)
29 มิ.ย.61
ซ้อมความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินการรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) (งบ.6466/2561 ลว.29 มิถุนายน 2561)
22 มิ.ย.61 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (งบ.6274/2561 ลว.22 มิถุนายน 2561)
19 มิ.ย.61 รายงานการรักษามาตรฐานระยะยเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงิน (งบ.5797/2561 ลว.18 มิถุนายน 2561)
15 มิ.ย.61 ซ้อมความเข้าใจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจาก
เงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561
(งบ.5852/2561 ลว.15 มิถุนายน 2561)
15 มิ.ย.61 แจ้งให้สำนัก กอง ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ
(งบ.339/2561 ลว.15 มิถุนายน 2561)
15 มิ.ย.61 การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 และแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน ในวันที่ 1 เมษายน 2561
(งบ.338/2561 ลว.15 มิถุนายน 2561)
30 พ.ค.61 ซ้อมความเข้าใจในการจัดทำสรุปรายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนจัดรูปที่ดินและสรุปรายงานการรับรายได้ของสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม (งบ.5630/2561 ลว.28 พฤษภาคม 2561)
22 พ.ค.61 การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (งบ.5029/2561 ลว.18 พฤษภาคม 2561)
22 พ.ค.61 การระบุและตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด (งบ.5019/2561 ลว.18 พฤษภาคม 2561)
8 พ.ค.61 การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (งบ.4345/2561 ลว.8 พฤษภาคม 2561)
2พ.ค.61 ซ้อมความเข้าใจเรื่องการออกใบแจ้งหนี้ค่าชลประทาน/ใบแจ้งปริมาตรน้ำ (แบบ งท.ชป.06) และ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (แบบ งท.ชป.07) (งบ.4369/2561 ลว.1 พฤษภาคม 2561)
1 พ.ค.61 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (งบ.4424/2561 ลว. 1 พฤษภาคม 2561)
30 เม.ย.61 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2554-2560 ด่วนที่สุด (งบ.4351/2561 ลว.30 เมษายน 2561)
30 เม.ย.61 ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ติดตามผลของผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวณต้นทุนผลผลิตกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบ.4381/2561 ลว.30 เมษายน 2561)
27 เม.ย.61

ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินและการนำเงินส่งคลัง กรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (งบ 4332/2561 ลว.27 เมษายน 2561)

27 เม.ย.61 การอนุญาตให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารอื่นที่ไม่ใช่บัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้สำหรับรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน เพื่อรับเงินฝ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) (งบ 4173/2561 ลว.27 เมษายน 2561)
19 เม.ย.61 รายงานการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงิน (งบ.3707/2561 ลว.19 เมษายน 2561)
19 เม.ย.61 รายงานสรุปครุภัณฑ์ ตามแบบ สท.งท.01, สท.งท.02, สท.งท.03-1, สท.งท.03-2 และ สท.งท.03-3 ครั้งที่ 2
(งบ.3853/2561 ลว.18 เมษายน 2561)
17 เม.ย.61 ซ้อมความเข้าใจเรื่องการรับชำระและการนำส่งเงินค่าชลประทานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน(เพิ่มเติม)
(งบ.3855/2561 ลว.11 เมษายน 2561)
10 เม.ย.61 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) ในวันที่ 1 เมษายน 2561 ด่วนที่สุด (กงบ.197/2561ลว.9 เมษายน 2561)
10 เม.ย.61 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการการครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2561) ในวันที่ 1 เมษายน 2561 ด่วนที่สุด (E กงบ.196/2561 ลว.9 เมษายน 2561)
5 เม.ย.61 ขอแจ้งแผนเพิ่มประสิทธิภาพกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบ.3459/2561 ลว.30 มีนาคม 2561)
3 เม.ย.61 ซ้อมความเข้าใจการเผยแพร่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (งบ 2658-2561 ลว.2 เมษายน 2561)
3 เม.ย.61 การชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) (งบ 3556/2561 ลว.2 เมษายน 2561)
2 เม.ย.61

ข้อให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เฝ้ารับการฝึกอบรมติดตามผล การฝึกอบรม โครงการเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (งบ.3472/2561 ลว.30 มีนาคม 2561)

28 มี.ค.61 การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด่วนที่สุด (งบ.3217/2561 ลว. 27 มีนาคม 2561)
พระราชบัญญัติ 
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ข้อบังคับ 
คำสั่ง
คำสั่งการมอบอำนาจ
ประกาศกรมชลประทาน
ศูนย์ต้นทุนในระบบ GFMIS
รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก
  เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
  เงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ   
  ค่าเช่าบ้าน     
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม                  
  ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ    
  ยืมเงินราชการ    
  การใช้บัตรเครดิตราชการ    
  กองทุนประกันสังคม  
 
ถาม-ตอบ
รายงานการเงินประจำปี
กรมชลประทาน
ระบบ BIS 
ระบบ GFMIS
ควบคุมภายใน
ต้นทุนผลผลิต 
ระบบ FAD Data Entry
ระบบ Slip - Online 
รายงานสลิปเงินเดือนและค่าใช้จ่าย
โครงการฝึกอบรม/สัมมนาประจำปี
รักษามาตรฐานระยะเวลาให้บริการ
หนังสือเวียน
คู่มือ
รายงานประจำปี
แบบฟอร์ม
ใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินงบประมาณ
รายงานทางบัญชี
งบทดลองประจำเดือน           
บัญชีพักสินทรัพย์                 
วัสดุคงคลัง                             
ค่าเสื่อมราคา                          
เงินรายได้แผ่นดิน                 
เงินฝากคลัง    
รายงานผลการดำเนินงานบัญชีงาน
ระหว่างก่อสร้าง
รายงานความเครื่อนไหวเงินรับฝาก (ZGL_RPT018)
รายงานการเบิกจ่ายเงิน
รายงานการเบิกเงิน                                        
รายงานการจ่ายเงิน                                         
รายงานการรับและนำส่งเงิน        
รายงานการรับ-คืนเงินประกันซอง/สัญญา   
รายงานการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ EIS
รายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและเงินขยาย
รายงานการปรับหมวดรายจ่าย J7
เงินนอกงบประมาณ
รายงานทางบัญชี
รายได้ค่าชลประทาน               
ลูกหนี้ค่าชลประทาน                             
รายงานการโอนขายบิล
เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน                                    
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน                                       
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ          
บัญชีอัตราเงินเดือนขัาราชการ                
ระเบียบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ                         
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผล
การปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
และดีมาก และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง                          
แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้าราชการ             
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                       
บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ระเบียบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ                         
คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานราชการทั่วไป
บัญชีอัตราค่าคอบแทนพนักงานราชการ
ระเบียบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ   
คำสั่งเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มเกี่ยวกับพนักงานราชการ
หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างชั่วคราว
บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว
แบบฟอร์มเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
 
ระบบบริการข้อมูลบำเหน็จบำนาญ
การบริการข้อมูลหนังสือรับรองการหักภาษี
(ผู้รับบำนาญและผู้รับบำเหน็จรายเดือน) 


   
 
ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 
Download รายละเอียด 
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 
ออกจาก สชป.1-17)

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 
Download รายละเอียด 
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 
ออกจาก สชป.1-17)

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
Download รายละเอียด 
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 
ออกจาก สชป.1-17)
 
 
   >> สถิติการเบิกจ่ายย้อนหลัง
 
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจ่ายชำระค่าไฟฟ้าของกรมชลประทาน
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี ตึกอำนวยการ กรมชลประทาน

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี
ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
บริเวณด้านหลังกองการเงินและบัญชี

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมการจัดทำคู่มือการบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ BIS

 
 
   >> ประมวลภาพกิจกรรม
 
การใช้ห้องประชุม แบบสำรวจความพึงพอใจ
การใช้งาน Website
กองการเงินและบัญชี
สถิติผู้เข้าชมแบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมกองการเงิน


<< รายละเอียดเพิ่มเติม >>

AmazingCounters.com

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559

s