Google ในเว็บ

 

>> ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (23 มิ.ย. 60)    
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
>> ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ (23 มิ.ย. 60)  
>> คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 83/2560 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูง
ของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ
<รายละเอียดแนบท้ายประกาศ> (22 มิ.ย. 60)
>> คำสั่งกรมชลประทานที่ 84/2560 เรื่องให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว / [รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
(22 มิ.ย. 60)

(Username และ Password สำหรับเปิดข่าวการเงินให้ใช้ Username และ Password สำหรับเข้าใช้
สารสนเทศภายในของกรม ซึ่งศูนย์สารสนเทศ ได้แจกให้กับฝ่ายบริหารของ ทุกสำนัก/กองไว้แล้ว)

20 ก.พ.61 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2554 - 2560 (งบ.1820/2561 ลว.20 กุมภาพันธ์ 2561)
20 ก.พ.61 ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินด้วย QR Code และการนำเงินส่งคลังและการดำเนินงานในด้านการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด E กค 0402.2/ว5 (งบ.1087/2561 ลว.20 กุมภาพันธ์ 2561)
19 ก.พ.61 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดี (งบ.1772/2561 ลว.19 กุมภาพันธ์ 2561)
14 ก.พ.61 รายงานการรักฐานมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงิน (งบ.1485/2561 ลว.14 กุมภาพันธ์ 2561)
12 ก.พ.61 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน (งบ.1523/2561 ลว.12 กุมภาพันธ์ 2561)
5 ก.พ.61 รายงานสรุปครุภัณฑ์ตามแบบ สท.งท.01 , สท.งท.02 , สท.งท.03-1 ,สท.งท.03-2 และ สท.งท.03-3 (งบ.12072561 ลว.5 กุมภาพันธ์ 2561) สำหรับหนังสือกองการเงินและบัญชี ที่ งบ.8515/2560 ลว. 25 ก.ย. 60
5 ก.พ.61 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง การปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่าย (งบ.1278/2561 ลว.5 กุมภาพันธ์ 2561)
25 ม.ค.61

ขอเชิญประชุมซ้อมความเข้าใจการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 2560 (งบ.827/2561 ลว.24 มกราคม 2561)

25 ม.ค.61 การรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์(บัตรเดบิต)ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(เครื่องElectronic Data Capture:EDC)และการกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบKTB Corporate Online (งบ.839/2561 ลว.24 มกราคม 2561)
23 ม.ค.61 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2560 (งบ.755/2561 ลว.23 มกราคม 2561)
18 ม.ค.61 แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลางเรื่อง ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษาเพิ่มเติม (งบ.591/2561 ลว.17 มกราคม 2561)
17 ม.ค.61 ขอซ้อมความเข้าใจการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 1 ก.(พิเศษ) ประจำปีภาษี ของลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (งบ.519/2561 ลว.17 มกราคม 2561)
16 ม.ค.61 ขอซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา (งบ.147/2561 ลว.16 มกราคม 2561)
----->> Download คู่มือเบิกจ่ายอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
15 ม.ค.61 ซ้อมความเข้าใจการจัดพิมพ์หนังสือรับรองภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2560 ของผู้รับบำเหน็จบำนาญ และบำเหน็จรายเดือน (งบ.414/2561 ลว.15 มกราคม 2561)
10ม.ค.61 การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบ.44/2561 ลว.9 มกราคม 2561)
9 ม.ค.61 กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ศูนย์ศรีพิพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(งบ.165/2561 ลว.8 มกราคม 2561)
9 ม.ค.61 ซ้อมความเข้าใจเรื่องการรับชำระและนำส่งเงินค่าชลประทานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
(งบ.134/2561 ลว.8 มกราคม 2561)
9 ม.ค.61 แจ้งข้อมูลขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ.2560 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
(งบ.110/2561 ลว.8 มกราคม 2561)
8 ม.ค.61 แจ้งข้อมูลขออุทธรณ์กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี 2560 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ที่ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง
(งบ.103/2561 ลว.8 มกราคม 2561)
พระราชบัญญัติ 
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ข้อบังคับ 
คำสั่ง
คำสั่งการมอบอำนาจ
ประกาศกรมชลประทาน
ศูนย์ต้นทุนในระบบ GFMIS
รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก
  เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
  เงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ   
  ค่าเช่าบ้าน     
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม                  
  ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ    
  ยืมเงินราชการ    
  การใช้บัตรเครดิตราชการ    
  กองทุนประกันสังคม  
 
ถาม-ตอบ
รายงานการเงินประจำปี
กรมชลประทาน
ระบบ BIS 
ระบบ GFMIS
ควบคุมภายใน
ต้นทุนผลผลิต 
ระบบ Slip - Online 
รายงานสลิปเงินเดือนและค่าใช้จ่าย
โครงการฝึกอบรม/สัมมนาประจำปี
รักษามาตรฐานระยะเวลาให้บริการ
หนังสือเวียน
คู่มือ
รายงานประจำปี
แบบฟอร์ม
 


สัมภาษณ์พิเศษ รมว.กษ. นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เงินงบประมาณ
รายงานทางบัญชี
งบทดลองประจำเดือน           
บัญชีพักสินทรัพย์                 
วัสดุคงคลัง                             
ค่าเสื่อมราคา                          
เงินรายได้แผ่นดิน                 
เงินฝากคลัง    
รายงานผลการดำเนินงานบัญชีงาน
ระหว่างก่อสร้าง
รายงานความเครื่อนไหวเงินรับฝาก (ZGL_RPT018)
รายงานการเบิกจ่ายเงิน
รายงานการเบิกเงิน                                        
รายงานการจ่ายเงิน                                         
รายงานการรับและนำส่งเงิน        
รายงานการรับ-คืนเงินประกันซอง/สัญญา   
รายงานการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ EIS
รายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและเงินขยาย
รายงานการปรับหมวดรายจ่าย J7
เงินนอกงบประมาณ
รายงานทางบัญชี
รายได้ค่าชลประทาน               
ลูกหนี้ค่าชลประทาน                             
รายงานการโอนขายบิล
เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน                                    
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน                                       
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
รายงานอื่นๆ
รายงานการหักสวัสดิการที่พักอาศัย กรมชลประทาน
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ          
บัญชีอัตราเงินเดือนขัาราชการ                
ระเบียบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ                         
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผล
การปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
และดีมาก และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง                          
แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้าราชการ             
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                       
บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ระเบียบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ                         
คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานราชการทั่วไป
บัญชีอัตราค่าคอบแทนพนักงานราชการ
ระเบียบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ   
คำสั่งเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มเกี่ยวกับพนักงานราชการ
หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างชั่วคราว
บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว
แบบฟอร์มเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
 
ระบบบริการข้อมูลบำเหน็จบำนาญ
การบริการข้อมูลหนังสือรับรองการหักภาษี
(ผู้รับบำนาญและผู้รับบำเหน็จรายเดือน) 


   
 
ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 
Download รายละเอียด 
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 
ออกจาก สชป.1-17)

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 
Download รายละเอียด 
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 
ออกจาก สชป.1-17)

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ณ วันที่ 29 มกราคม 2561 
Download รายละเอียด 
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 
ออกจาก สชป.1-17)
 
 
   >> สถิติการเบิกจ่ายย้อนหลัง
 
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30 น. ผนง.งบ. ได้รับมอบหมาย
จาก ผอ.งบ.
เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภาย
ในกองการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1 /2561
 ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน


วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน


วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 2560

 
 
   >> ประมวลภาพกิจกรรม
 
การใช้ห้องประชุม แบบสำรวจความพึงพอใจ
การใช้งาน Website
กองการเงินและบัญชี
สถิติผู้เข้าชม


<< รายละเอียดเพิ่มเติม >>

AmazingCounters.com

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559