กองการเงินและบัญชี | Finance And Accounting Division[กรมชลประทาน]

หนังสือเวียน (เงินกันและเงินขยาย)

Download รายงาน

การขอขยายระยะเวลามาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ
(งบ.5664/2560 ลว.7 มิ.ย.60)
รายงานเงินกันขยาย ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติรอบกันยายน 2560 (ณ วันที่ 13 พ.ย. 2560)
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ.2552-2559
(งบ.5631/2560 ลว.7 มิ.ย.60)
รายงานสถานะเงินกัน ปี 2555 - 2560 ณ วันที่ 13 พ.ย. 2560
การขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559
Download
เอกสารแนบ 1
(งบ.4277/2560 ลว.27 เม.ย.60)
รายงานสถานะเงินกัน ปี 2555 - 2560 ณ วันที่ 31 ต.ค. 2560
แจ้งข้อมูลการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555-2559 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
ที่ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง

(งบ.3558/2560 ลว.4 เม.ย.60)
รายงานสถานะเงินกัน ปี 2554 - 2559 ณ วันที่ 31 ส.ค. 2560
หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
(งบ.3358/2560 ลว.31 มี.ค.60)
รายละเอียดเงินกันและเงินขยายคงเหลือ ณ วันที่ 31 ก.ค. 2560
หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
(งบ.3358/2560 ลว.31 มี.ค.60)
รายงานสถานะเงินกัน ปี 2554 - 2559 ณ วันที่ 31 ก.ค. 2560
ักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
(งบ.3131/2560 ลว.27 มี.ค.60)
Download เอกสารแนบ 1
Download เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเงินกันและเงินขยายคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560
การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
(งบ.2220/2560 ลว.7 มี.ค.60)
รายการเงินกัน/ขยาย งบกลางที่ได้รับอนุมัติ ณ วันที่ 16 ม.ค.2560
การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
(งบ.1272/2560 ลว.8 ก.พ.60)
รายการเงินกัน/ขยาย งบกลางที่ได้รับอนุมัติตาม ว.101 และ ว.112
การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
(งบ.14643/2559 ลว.30 ธ.ค.59)
 
ขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2559 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
(กงบ.954/2559 ลว.16 ธ.ค.59)
 
การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
(งบ.14139/2559 ลว.16 ธ.ค.59)
 
การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
(งบ.13798/2559 ลว.8 ธ.ค.59)
 
แจ้งข้อมูลการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลือจ่ายเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ งบประมาณปี พ.ศ.2558
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ที่ได้รับการอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง

งบ.12228/2559 ลว.25 ต.ค. 59
 
การอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2559 และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555-2559
งบ.11506/2559 ลว.10 ต.ค. 59