กองการเงินและบัญชี | Finance And Accounting Division[กรมชลประทาน]

หนังสือเวียน (เงินกันและเงินขยาย)

Download รายงาน

  รายงานสถานะเงินกัน ปี 2552 - 2559 ณ วันที่ 18 เม.ย. 2560
การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
(งบ.1272/2560 ลว.8 ก.พ.60)
รายงานสถานะเงินกัน ปี 2552 - 2559 ณ วันที่ 31 มี.ค. 2560
การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
(งบ.14643/2559 ลว.30 ธ.ค.59)
รายงานสถานะเงินกัน ปี 2552 - 2559 ณ วันที่ 15 มี.ค. 2560
ขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2559 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
(กงบ.954/2559 ลว.16 ธ.ค.59)
รายละเอียดเงินกันและขยายคงเหลือ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2560
การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
(งบ.14139/2559 ลว.16 ธ.ค.59)
รายงานสถานะเงินกัน ปี 2552 - 2559 ณ วันที่ 27 ก.พ.2560
การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
(งบ.13798/2559 ลว.8 ธ.ค.59)
รายงานสถานะเงินกัน ปี 2552 - 2559 ณ วันที่ 15 ก.พ.2560
แจ้งข้อมูลการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลือจ่ายเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ งบประมาณปี พ.ศ.2558
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ที่ได้รับการอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง

งบ.12228/2559 ลว.25 ต.ค. 59
รายละเอียดเงินกันและขยายคงเหลือ ณ วันที่ 1 ก.พ. 2560
การอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2559 และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555-2559
งบ.11506/2559 ลว.10 ต.ค. 59
รายงานสถานะเงินกัน ปี 2552 - 2559 ณ วันที่ 1 ก.พ.2560
ขอให้เร่งดำเนินการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2552-2558
งบ.9060/2559 ลว.19 ส.ค. 59
รายการเงินกัน/ขยาย งบกลางที่ได้รับอนุมัติ ณ วันที่ 16 ม.ค.2560
ขอให้เร่งดำเนินการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2552-2558
งบ.7461/2559 ลว.5 ก.ค. 59
รายการเงินกัน/ขยาย งบกลางที่ได้รับอนุมัติตาม ว.101 และ ว.112
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณ๊ไม่มีหนี้ผูกพัน
และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

E กงบ.50/2559 ลว.14 ม.ค. 59
รายละเอียดเงินกันและขยายคงเหลือ ณ วันที่ 15 ส.ค. 2559
ขอให้แจ้งคืนเงินเหลือจ่ายเงินกันและเงินขยาย
ปีงบประมาณพ.ศ.2552-2558

ด่วนที่สุด E กงบ.1618/58 ลว.30 ธ.ค. 58
Download แบบฟอร์มการแจ้งเงินเหลือจ่ายเงินกัน
กรณีมีหนี้ผูกพัน/ไม่มีหนี้ผูกพัน
รายงานสถานะเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2552 - 2559 ณ 30 พ.ย.2559
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณ๊ไม่มีหนี้ผูกพัน
และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

E กงบ.1355/2558 ลว.29 ต.ค. 58
 
การแจ้งข้อมูลเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2558 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
ด่วนที่สุด E กงบ.1321/2558 ลว.19 ต.ค. 58
Download แบบแจ้งรายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2558
 
การแจ้งข้อมูลเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555-2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
ด่วนที่สุด E กงบ.1317/2558 ลว.16 ต.ค. 58
Download แบบแจ้งรายละเอียดเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555-2557