กองการเงินและบัญชี | Finance And Accounting Division[กรมชลประทาน]

Download รายงานอนุมัติ

Download รายงานสถานะ

รายงานเงินกันขยาย ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ
รอบกันยายน 2560 เพิ่มเติม (ณ วันที่ 5 ม.ค. 2561)
ตรวจสอบรายงานสถานะ และเร่งดำเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2554 - 2560
ณ วันที่ 31 ม.ค. 2561
รายงานเงินกันขยาย ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ
รอบกันยายน 2560 เพิ่มเติม (ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560)
รายงานสถานะเงินกัน ปี 2554 - 2560
ณ วันที่ 15 ม.ค. 2561
รายงานเงินกันขยาย ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ
รอบกันยายน 2560 เพิ่มเติม (ณ วันที่ 22 ธ.ค. 2560)
รายงานสถานะเงินกัน ปี 2555 - 2560
ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560
รายงานเงินกันขยาย ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ
รอบกันยายน 2560 เพิ่มเติม (ณ วันที่ 18 ธ.ค. 2560)
รายงานสถานะเงินกัน ปี 2555 - 2560
ณ วันที่ 15 ธ.ค. 2560
รายงานเงินกันขยาย ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ
รอบกันยายน 2560 เพิ่มเติม (ณ วันที่ 14 ธ.ค. 2560)
รายงานสถานะเงินกัน ปี 2555 - 2560
ณ วันที่ 30 พ.ย. 2560
รายงานเงินกันขยาย ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ
รอบกันยายน 2560 เพิ่มเติม (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2560)
รายงานสถานะเงินกัน ปี 2555 - 2560
ณ วันที่ 13 พ.ย. 2560
รายงานเงินกันขยาย ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติิ
รอบกันยายน 2560 (ณ วันที่ 13 พ.ย. 2560)
รายงานสถานะเงินกัน ปี 2555 - 2560
ณ วันที่ 31 ต.ค. 2560
  รายละเอียดเงินกันและเงินขยายคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ก.ค. 2560