หน้าหลัก

   กองการเงินและบัญชี

    Finance & Accounting

 

 

 

 

 กฏหมายและระเบียบ  >  ระเบียบ

 ระเบียบกระทรวงการคลัง ปี 2552

   
กันยายน  
30 ก.ย.52 การขยายเวลาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
มท 0617/ว 1078 ลว. 8 ก.ย.52
,
กค 0406.3/16407 ลว. 3 ส.ค.52
30 ก.ย.52 ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กค 0406.6/ว93 ลว. 28 ก.ย.52
29 ก.ย.52 การให้ชื่อบัญชีแยกประเภทค่าตอบแทนอาสาสมัครชลประทาน
กค 0423.2/22258 ลว. 23 ก.ย.52
25 ก.ย.52 วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการ จากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน 2552 กค 0406.3/ว. 87 ลว. 18 ก.ย.52
25 ก.ย.52 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุม เป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับ กรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 กค 0406.4/ว.86 ลว. 15 ก.ย.52
24 ก.ย.52 การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และ เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ผ่านทาง Web Site กรมบัญชีลาง กค 0420.1/ว 313 ลว.11 ก.ย.52
24 ก.ย.52 การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณี การส่งต่อ ผู้ป่วย กค 0422.2/ว 305 ลว. 7 ก.ย.52
22 ก.ย.52 การกำหนดแนวทางการให้สิทธิประโยชน์แก่พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัด ชายแดนภาคใต
  นร 0406/ว 164 ลว. 27 ส.ค.52 , กค 0428/13685 ลว. 18 ส.ค.52
16 ก.ย.52 คู่มือกระบวนการเบิกหักผลักส่งในระบบ GFMIS กค0409.3/ว310 ลว. 10 ก.ย.52
15 ก.ย.52 การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารตามโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง 2555
กค0409.4/ว312 ลว. 10 ก.ย.52
14 ก.ย.52 เตรียมความพร้อมในการขอรับบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนของ
ลูกจ้างประจำ
กค 0406.5/ว.85 ลว. 11 ก.ย.52
14 ก.ย.52 หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2552 กค0427/ว307 ลว. 9 ก.ย.52
14 ก.ย.52 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการ ไทยเข็มแข้ง 2555 กค0406.3/ว80 ลว. 3 ก.ย.52
14 ก.ย.52 การปรับปรุงบัญชีเพื่อจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
กค0423.3/ว300 ลว. 3 ก.ย.52
หนังสืออ้างอิง กค0410.3/ว370 ลว. 20 ก.ย.48 ,  
กค0423.3/ว353
ลว. 9 ต.ค.51
10 ก.ย.52 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
กค 0409.3/ว301 ลว 4 ก.ย.52
3 ก.ย.52 ด่วนที่สุดซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินช่วยพิเศษกรณี
ข้าราชการ ผู้รับบำนาญและลูกจ้างถึงแก่ความตาย
กค 0406.5/ว 287 ลว. 21 ส.ค.52

[ Top ]

 

สิงหาคม  
24 ส.ค.52 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกรายการเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงค่าสาธารณูปโภค กค 0409.3/ว280 ลว. 18 ส.ค.52 เอกสารแนบ  
กค 0409.3/ว449
ลว 26 ธ.ค.51
 กค 0409.3/ว177 ลว 26 พ.ค.52
24 ส.ค. 52 ประกาศเรื่องการอนุมัติเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และกรณีส่วนเกินค่าคลอดบุตรประกันสังคม กค 0422.2/ว 277 ลว. 14 ส.ค.52
20 ส.ค.52 ข้อมูลหลักผู้ขายในส่วนของข้อมูลธนาคารในระบบ GFMIS กค 0420.5/ว269 ลว. 10 ส.ค.52
18 ส.ค.52 การอนุมัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีค่าฟอกเลือกด้วยเครื่องไตเทียม และกรณีส่วนเกินค่าคลอดบุตรประกันสังคม กค 0422.2/ว 277 ลว. 14 ส.ค.52

[ Top ]

 

กรกฏาคม  
30 ก.ค.52 ด่วนที่สุด การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กค 0406.6/ว62 ลว. 27 ก.ย.52
27 ก.ค.52 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
กค 0422.3/ว 247 ลว. 17 ก.ค.52
27 ก.ค.52 เปลี่ยนแปลงบัญชีระหว่างกันในระบบ GFMIS กค 0423.2/ว243 ลว. 15 ก.ค.52
24 ก.ค.52 ตอบข้อหาการให้ชื่อรายการบัญชีแยกประเภท กค 0423.2/14401 ลว. 15 ก.ค.52
17 ก.ค.52 ซ้อมความเข้าใจในการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงค่าสาธารณูปโภค
กค 0409.3/ว177 ลว. 26 พ.ค.52
17 ก.ค.52 การปรับปรุงแก้ไขแนวทางปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ รักษาพยาบาล ข้าราชการ กค 0422.2/ว57 15 ก.ค.52
17 ก.ค.52 แนวทางการปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ
กค 0422.2/ว45 ลว. 11 มิ.ย.52
17 ก.ค.52 ประกาศโรงพยาบาลชลประทาน เรื่องรายการยาวิตามินและเกลือแร่ที่ผู้ป่วยทุกสิทธิ ิต้องจ่ายเงินเอง กค 0422.2/ว.45 ลว. 11 มิ.ย.52
16 ก.ค.52 แนวปฏิบัติทางบัญชีในการนำเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและ
บุคลากร ภาครัฐส่งคืนคลังส่งคืนคลังในระบบ GFMIS
กค 0423.3/ว227 ลว. 30 มิ.ย.52
13 ก.ค.52 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพ
ประชาชน และบุคลากร ภาครัฐส่งคืนคลังในระบบ GFMIS
กค 0409.3/ว 222 ลว. 29 มิ.ย.52
10 ก.ค.52 คู่มือกระบวนงานลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS หน้าปก, สารบัญ, บทที่ 1, บทที่ 2, บทที่ 3,
บทที่ 4, บทที่ 5
กค 0409.3/ว230 ลว. 2 ก.ค.52
3 ก.ค.52 ด่วนที่สุด  ารปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินระบบ GFMIS กค 0409.4/ว196 ลว. 9 มิ.ย.52

[ Top ]

 

มิถุนายน  
30 มิ.ย.52 การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กค 0422.3/ว226 ลว. 30 มิ.ย.52
30 มิ.ย.52 การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย กค 0422.2/ว213
10 มิ.ย.52 ซ้อมความเข้าใจในการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงค่าสาธารณูปโภค กค 0409.3/ว177 ลว. 26 พ.ค.52

[ Top ]

 

พฤษภาคม  
5 พ.ค.52

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน และบุคลากรภาครัฐ
กค 0406.3/4192 ลว. 10 มี.ค.52

5 พ.ค.52

ซ้อมความเข้าใจวิธีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR) ย้อนหลังในระบบ GFMIS
กค 0409.3/ว 170 ลว. 21 พ.ค.52

28 พ.ค.52

ซ้อมความเข้าใจในการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงค่าสาธารณูปโภค
กค 0409.3/ว177 ลว. 26 พ.ค.52

20 พ.ค.52

ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการและค่าเล่าเรียน
ในสถานศึกษาเอกชน
กค 0422.3/ว 161 ลว. 13 พ.ค.52

18 พ.ค.52 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ และค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน กค 0422.3/ว 161 ลว. 13 พ.ค.52
7 พ.ค.52 การตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินแทนกัน กค 0423.3/ว 147 ลว. 28 เม.ย.52
6 พ.ค.52

แนวปฏิบัติในการปรับปรุงรายการบัญชีย้อนหลังของบัญชีรับสินค้า / ใบสำคัญ(GR/IR)
ในระบบ GFMIS
กค 0423.3/ว 135 ลว. 20 เม.ย.52

[ Top ]

 

มีนาคม  
24 มี.ค.52 เร่งรัดการจัดส่งกระดาษทำการปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.2551 กค 0423.4/05473 ลว. 17 มี.ค.52
19 มี.ค.52 ข่าวดี  กรมบัญชีกลางลดวงเงิน พับขยายลง  โปรดอ่าน ว.21 กค 0406.6/ว.21 ลว. 16 มี.ค.52
16 มี.ค.52 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กค 0406.6/ว 85 ลว 13 มี.ค.52
5 มี.ค.52 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการนำส่งรายได้แผ่นดินของทุนหมุนเวียนในระบบ GFMIS กค 0423.3/ว 61 ลว. 2 มี.ค.52

[ Top ]

 

กุมภาพันธ  
18 ก.พ.52 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS กค 0423.3/ว30 ลว. 2 ก.พ.52

[ Top ]

 

มกราคม  
16 ม.ค.52 ขอยกเลิกการแจ้งแก้ไขหรือกลับรายการสำหรับบัญชีที่ระงับการผ่านรายการ กค 0423.2/ว3447 ลว. 26 ธ.ค.51
   

[ Top ]

 

 
2009 คณะทำงานจัดทำ Web site กองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน โทร. 2419 , 2336