คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (ภายใน)

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เล่ม 1

ส่วนบัญชี

โทรศัพท์ 0-2241-6943

โทรสาร 0-2241-3024

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เล่ม 2 ส่วนบัญชี

โทรศัพท์ 0-2241-6943

โทรสาร 0-2241-3024

ผังบัญชีมาตรฐาน กรมชลประทาน

ส่วนบัญชี

โทรศัพท์ 0-2241-6943

โทรสาร 0-2241-3024

คณะทำงานรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

โทรศัพท์ 0-2241-6943

โทรสาร 0-2241-3024

เบิกจ่ายอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ส่วนตรวจสอบและสั่งจ่าย

โทรศัพท์ 0-2241-5066

โทรสาร 0-2241-5066

คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชกา

คณะทำงานจัดทำคู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการการ

ส่วนตรวจสอบและสั่งจ่าย

โทรศัพท์ 0-2241-5066

โทรสาร 0-2241-5066

คู่มือแนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกครุภัณฑ์เพื่อการซ่อมใหญ่

เป็นสินทรัพย์ถาวรรายตัวในระบบ GFMIS โดยใช้เงินนอกงบประมาณ(ประเภท

ทุนหมุนเวียน)

ทีมงานจัดการความรู้

ส่วนเงินนอกงบประมาณ

โทรศัพท์ 0-2241-0254

 

คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น

ในการจ้างก่อสร้าง"งานก่อสร้างชลประทาน" ด้านฐานะการเงิน

 

คณะทำงานคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกขึ้นบัญชี

เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง"งานก่อสร้าง

ชลประทาน"ด้านฐานะการเงิน

ส่วนบัญชี

โทรศัพท์ 0-2241-6943

โทรสาร 0-2241-3024

คู่มือการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในประเทศ

ส่วนตรวจสอบและสั่งจ่าย

โทรศัพท์ 0-2241-5066

โทรสาร 0-2241-5066

การจัดวางระบบควบคุมภายใน กรมชลประทาน ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง

โทรศัพท์ 0-2243-1416

โทรสาร 0-2243-6954

คู่มือติดต่อราชการ กองการเงินและบัญชี ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง

โทรศัพท์ 0-2243-1416

โทรสาร 0-2243-6954

 

         ปรับปรุง 9 ตุลาคม 2558